TICAC เพิ่มกำลังพล เป็น 190 คน

จากแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกปีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงาน TICAC ขึ้นเป็น 190 คน