ไทยอยู่ tier 2 watch list

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ tier 2 watch list จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของประเทศสหรัฐอเมริกา