แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

ศบปพ. แยกกรมการบินพลเรือนเดิม ออกเป็น 3 หน่วยงานตามความรับผิดชอบ

  1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
  2. กรมท่าอากาศยาน
  3. กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย และ กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ