เพิ่มกำลังพลเป็น 150 คน

TICAC กำลังพลเพิ่มเป็น 150 คน เพื่อให้รองรับกับปริมาณคดีที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี