เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ สบนร. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในโอกาสแรก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือแผงลอยในจุดท่องเที่ยว เน้นการขายอาหารท้องถิ่น และแผงลอยในจุดสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

 

กทม.ตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธาน ควบคุมไม่ให้ตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจร และควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

สำนักเทศกิจ กทม. เป็นคณะกรรมการทำพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และไม่ให้มีการผูกขาด

 

เปิดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานการสัมผัสอาหารที่ปลอดภัย การเตรียม การปรุง การจัดจำหน่ายต้องถูกสุขอนามัยที่เหมาะสม

 

อ่านบทความ หาบเร่แผงลอยกับการแก้ปัญหาเศรษบกิจฐานราก ได้ที่ www.pmdu.go.th/street-food/