อบรมถึงในโรงเรียน

จัดทำโครงการ “น้องต้องรู้” บรรยายและให้ความรู้ ถึงในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 12 แห่ง