หาบเร่แผงลอย ก่อปัญหาในเมืองใหญ่มายาวนาน

หาบเร่แผงลอย แม้จะเป็นเสน่ห์ของเมือง แต่ก็ก่อหลายปัญหาทั้ง กีดขวางทางเท้า ไม่เป็นระเบียบ ไม่สะอาดถูกหลักสุขอนามัย ตามมาด้วยปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาการผูกขาด และคอร์รัปชั่นในส่วนราชการ