สายการบินแรกที่ผ่านการประเมิน

สายการบิน Bangkok Airways  ผ่านการประเมิน และได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ เป็นสายการบินแรก