รัฐบาลรื้อโครงสร้างกรมการบินพลเรือนใหม่

รัฐบาล คสช. ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) เพื่อแกัไขปัญหาโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด