รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

รัฐบาล คสช.ใช้ ม.44 ให้คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม ห้ามหาบเร่แผงลอยบุกรุกพื้นที่สาธารณะกีดขวางทางสัญจร