ระงับทุกเที่ยวบินที่ยังไม่ผ่านการประเมิน

สั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทุกสายการบินที่ยังไม่ได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศตามเงื่อนไข ICAO