พบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

ICAO ตรวจพบ 33 ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย ด้านการบินพลเรือนของไทย