ปรับระบบการรายงานผลด้านความปลอดภัย

สำนักงานการบินพลเรือนของญี่ปุ่น แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคนิคในการตรวจสอบความสมควรเดินอากาศ และปรับปรุงระบบการรายงานผลด้านความปลอดภัย