ทำเป็นคู่มือ TICAC 101

ถอดบทเรียนและปรับวิธีการทำงานให้เท่าทันกับรูปแบบอาชญากรรม โดยจัดทำเป็นคู่มือ TICAC 101