ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก 2 แห่ง

TICAC ทำงานประสานกับมูลนิธิ Hug Project และ A21 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก Child Advocacy Center หรือ CAC จำนวน 2 แห่งที่เชียงใหม่ และชลบุรี