ตั้ง CAC ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก แห่งที่ 4

TICAC ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว และ บ้านแสงสว่าง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก CAC ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแห่งที่ 4