ตั้งกติกาใหม่ – กำหนดพื้นที่

กทม.ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ขายหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันที่สาธารณะ ยกเว้นจุดที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน หรือเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

อ่าน 8 หลักเกณฑ์ ประกาศ กทม. ฉบับเต็ม