คงเสน่ห์– สะอาด – เป็นระเบียบ

รัฐบาล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต กทม. และปริมณฑล โดยให้คงเอกลักษณ์เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ให้มีระเบียบเรียบร้อยสวยงามและอย่างยั่งยืน ยกเป็นนโยบายเร่งด่วนแถลงต่อรัฐสภา