กฎหมายมีผลบังคับใช้

กฎหมาย มาตรา 287/1 และ 287/2 มีผลบังคับใช้