Timeline หาบเร่แผงลอย

27 มิถุนายน 2563

การจัดการหาบเร่แผงลอย

Street

2010
01 ม.ค. 2010

หาบเร่แผงลอย ก่อปัญหาในเมืองใหญ่มายาวนาน

หาบเร่แผงลอย แม้จะเป็นเสน่ห์ของเมือง แต่ก็ก่อหลายปัญหาทั้ง กีดขวางทางเท้า ไม่เป็นระเบียบ ไม่สะอาดถูกหลักสุขอนามัย ตามมาด้วยปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาการผูกขาด และคอร์รัปชั่นในส่วนราชการ

2015
08 เม.ย. 2015

รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

รัฐบาล คสช.ใช้ ม.44 ให้คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และประชาชนโดยส่วนรวม ห้ามหาบเร่แผงลอยบุกรุกพื้นที่สาธารณะกีดขวางทางสัญจร

2016
01 พ.ค. 2016

จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยใหม่ทั่ว กทม.

กทม. ทยอยยกเลิกจุดผ่อนผันทำการค้าหาบเร่แผงลอยจำนวน 508 จุด รอยกเลิก 175 จุด จัดระเบียบผู้ค้าเน้นการรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย คืนทางเท้าให้ประชาชน

2019
25 ก.ค. 2019

คงเสน่ห์– สะอาด – เป็นระเบียบ

รัฐบาล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขต กทม. และปริมณฑล โดยให้คงเอกลักษณ์เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ให้มีระเบียบเรียบร้อยสวยงามและอย่างยั่งยืน ยกเป็นนโยบายเร่งด่วนแถลงต่อรัฐสภา

15 พ.ย. 2019

เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน

เดินหน้าสู่เมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ สบนร. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในโอกาสแรก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือแผงลอยในจุดท่องเที่ยว เน้นการขายอาหารท้องถิ่น และแผงลอยในจุดสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

 

กทม.ตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธาน ควบคุมไม่ให้ตั้งแผงค้ากีดขวางทางสัญจร และควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

สำนักเทศกิจ กทม. เป็นคณะกรรมการทำพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และไม่ให้มีการผูกขาด

 

เปิดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานการสัมผัสอาหารที่ปลอดภัย การเตรียม การปรุง การจัดจำหน่ายต้องถูกสุขอนามัยที่เหมาะสม

 

อ่านบทความ หาบเร่แผงลอยกับการแก้ปัญหาเศรษบกิจฐานราก ได้ที่ www.pmdu.go.th/street-food/

13 ธ.ค. 2019

ผุด Walking Street ทดลองนำร่อง

รัฐบาลเริ่มดำเนินโครงการ Walking Street ช่วงสุดสัปดาห์ บนถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช และถนนสีลม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. แต่ต้องหยุดชะงัก เพราะไวรัสโควิด – 19 ระบาด

2020
28 ม.ค. 2020

ตั้งกติกาใหม่ – กำหนดพื้นที่

กทม.ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ขายหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันที่สาธารณะ ยกเว้นจุดที่มีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน หรือเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

อ่าน 8 หลักเกณฑ์ ประกาศ กทม. ฉบับเต็ม

29 พ.ค. 2020

นำร่อง 3 พื้นที่หาบเร่แผงลอยยั่งยืน

กทม.ประกาศกำหนด 3 พื้นที่ขายนำร่อง ได้แก่ ซอยอารีย์ 1 ถนนพระรามสอง ซอย 69 และซอยอ่อนนุช 70 และกำลังพิจารณาในจุดอื่น ๆ เพิ่ม หลังรัฐบาลคลายล็อคจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น