Timeline ICAO

7 กรกฎาคม 2563

ประเทศไทยแก้ปัญหาปลดธงแดง ICAO

ICAO

2005
01 ม.ค. 2005

สายการบินเกิดขึ้นมากมาย แต่ขาดมาตรฐานความปลอดภัย

ประเทศไทยเพิ่มสายการบิน จาก 12 เป็น 41 สายการบิน เป็นแบ่บเช่าเหมาลำ และสายการบินต้นทุนต่ำ

2009
01 ม.ค. 2009

ICAO เตือนกรมการบินพลเรือนไทย

ICAO เตือนกรมการบินพลเรือนไทย

มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเป็นทั้งผู้คุมกฎเกณฑ์ และให้บริการท่าอากาศยาน

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยไม่สอดคล้องกับสายการบินที่เพิ่มขึ้น

 

เพิกเฉยไม่จ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือส่งเจ้าหน้าที่อบรมตามมาตรฐาน ICAO

 

กฎระเบียบ และ พ.ร.บ.เดินอากาศของไทยล้าหลัง

2015
01 ม.ค. 2015

พบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

พบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย

ICAO ตรวจพบ 33 ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย ด้านการบินพลเรือนของไทย

18 มิ.ย. 2015

ICAO ประกาศติด “ธงแดง”

เป็นสัญลักษณ์ว่าไทยสอบตกมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน โดยได้คะแนนเพียง 35.6 % จากคะแนนผ่านเกณฑ์ 55 %

11 ก.ย. 2015

รัฐบาลรื้อโครงสร้างกรมการบินพลเรือนใหม่

รัฐบาลรื้อโครงสร้างกรมการบินพลเรือนใหม่

รัฐบาล คสช. ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) เพื่อแกัไขปัญหาโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด

01 ต.ค. 2015

แยกหน้าที่ความรับผิดชอบ

ศบปพ. แยกกรมการบินพลเรือนเดิม ออกเป็น 3 หน่วยงานตามความรับผิดชอบ

  1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
  2. กรมท่าอากาศยาน
  3. กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย และ กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
2016
20 เม.ย. 2016

จ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาข้อบกพร่อง

CAAT ว่าจ้างบริษัท CAAi เพื่อปรึกษาการปรับแก้ 33 ข้อบกพร่อง เพื่อขอใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศจาก ICAO ใหม่

01 ส.ค. 2016

ตั้งคณะทำงานลงมือแก้ไขปัญหา

ก.คมนาคมตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง CAATและ CAAi เพื่อกำกับการทำงาน

12 ก.ย. 2016

ปรับแก้ตามมาตรฐาน ICAO

คณะกรรมการร่วมฯ เร่งตรวจสอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกสายการบิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

01 ต.ค. 2016

ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบมาตรฐาน

เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนโดยมี รมว.คมนาคมเป็นประธาน

 

สำนักงานการบินพลเรือนของฝรั่งเศส ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรม “ผู้ตรวจสอบ” และให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

01 พ.ย. 2016

ปรับระบบการรายงานผลด้านความปลอดภัย

ปรับระบบการรายงานผลด้านความปลอดภัย

สำนักงานการบินพลเรือนของญี่ปุ่น แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคนิคในการตรวจสอบความสมควรเดินอากาศ และปรับปรุงระบบการรายงานผลด้านความปลอดภัย

2017
27 ก.พ. 2017

สายการบินแรกที่ผ่านการประเมิน

สายการบินแรกที่ผ่านการประเมิน

สายการบิน Bangkok Airways  ผ่านการประเมิน และได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ เป็นสายการบินแรก

30 มิ.ย. 2017

พร้อมแล้วสำหรับการตรวจสอบอีกครั้ง

CAAT เชิญให้ ICAO เข้ามาตรวจสอบไทยอีกครั้งเพื่อปลดธงแดง

20 ก.ค. 2017

ระงับทุกเที่ยวบินที่ยังไม่ผ่านการประเมิน

สั่งระงับการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทุกสายการบินที่ยังไม่ได้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศตามเงื่อนไข ICAO

01 ก.ย. 2017

เจ้าหน้าที่ ICAO เข้าตรวจสอบครั้งที่สอง

เจ้าหน้าที่ ICAO เข้าตรวจสอบครั้งที่สอง

ICAO เข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือนอีกครั้ง

06 ต.ค. 2017

ไทยปลดธงแดง ICAO ได้สำเร็จ

ICAO ประกาศปลดธงแดงประเทศไทย โดยใช้เวลาแก้ไขทั้งสิ้น 4 ปี