เชื่อมพื้นที่สีเขียวสร้างปอดให้คนกรุงเทพฯ 810 ไร่

by Admin

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย รัฐบาล โดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างสวนเบญจกิติบนพื้นที่โรงงานยาสูบเก่า เนื้อที่ 450 ไร่ โดยแบ่งเป็นสวนป่า 320 ไร่ และสวนน้ำ 130 ไร่ โดยเมื่อปี 2559 การก่อสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ ได้แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้ว ขณะนี้ รัฐบาลกำลังเร่งการก่อสร้างสวนป่าระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งพื้นที่แรกมีกำหนดจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564 และพื้นที่ที่ 2 จะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนสาธารณะอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร และได้เห็นชอบให้ปรับโครงการเป็นการเชื่อมระหว่างสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินี ให้เป็นสวนป่าเชิงนิเวศที่สมบูรณ์กลางกรุงเทพมหานคร โดยจะปรับสภาพโครงสร้างคอนกรีตเดิมบริเวณแยกสารสิน-ถนนรัชดาภิเษก (พื้นที่ปทุมวันและคลองเตย) ระยะทางรวม 1.3 กิโลเมตร ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เชื่อมต่อกัน เพิ่มเติมทางลาดและทางลอยฟ้าที่จะเชื่อมโยงการสัญจรสำหรับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ทั้งการเดินเท้าและจักรยาน รวมทั้งออกแบบให้มีอัฒจันทร์เพื่อชมทัศนียภาพของชุมชนประวัติศาสตร์สองข้างทาง อีกทั้งจะปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานบริเวณคลองไผ่สิงโตให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของสังคม เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ กรุงเทพฯ จะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันกว่า 810 ไร่อยู่ใจกลางเมือง โดยโครงการนี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงนิเวศของเมืองให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วย

ท่านสามารถรับชมคลิปวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่นี่

You may also like