กองทุนยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรมในสังคมไทย

by FWprx5PW

ใจความสำคัญ

 • เมื่อปี 2549 ประเทศไทยมีการก่อตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้นครั้งแรก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนปัจจัยในการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม ทั้งด้านการเงิน และความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่ยังช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง เพราะเน้นการสั่งการจากส่วนกลางเพียงแห่งเดียว
 • รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการใหม่ให้การช่วยเหลือประชาชนผ่านทางกองทุนยุติธรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้นและให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยกระจายความช่วยเหลือออกไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และยกสถานะให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารงานและการบริการประชาชน ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 • ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน มีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนยุติธรรมไปแล้ว 23,581 คน

ในอดีต เรามักได้ยินประโยคตัดพ้อที่ว่า “คุก เรือนจำ มีไว้ขังคนจน” อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มีคดีความต้องต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม แต่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย และทุนทรัพย์ในการประกันตัว บางกรณีไม่มีเงินว่าจ้างทนายความ ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวจึงเหมือนกำแพงสูงที่กั้นระหว่างชาวบ้านกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการต่อสู้คดี

อันที่จริงแล้ว เมื่อปี 2549 ประเทศไทยมีการก่อตั้งกองทุนยุติธรรมขึ้น ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม ต่อมาในปี 2553 ได้โอนหน่วยงานไปอยู่ภายใต้การบริหารงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้เป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือประชาชนในการต่อสู้คดี หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดลิดรอนสิทธิ ที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากกระบวนการยุติธรรม เช่น การหาเงินหลักทรัพย์ประกันตัว การเรียกร้องกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาส สร้างความเป็นธรรมอย่างแท้จริงให้แก่ประชาชนและสังคม

อย่างไรก็ดี ในช่วงแรกเริ่มของการตั้งกองทุนยุติธรรมนั้น ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องจากการบริหารงาน การดำเนินงาน และการพิจารณาสั่งการ ขึ้นอยู่กับส่วนกลางเพียงแห่งเดียว การที่ประชาชนแต่ละรายจะสามารถเข้าถึงเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ จึงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะอำนาจการตัดสินใจ ยังไม่ได้รับการกระจายไปยังระดับจังหวัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือ อันอาจเป็นที่มาของความไม่ยุติธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม (Justice delayed is justice denied)

รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่ผ่านมาของการบริหารกองทุนยุติธรรม จึงได้พัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการใหม่ให้กองทุนยุติธรรมเป็นรูปธรรมและให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ จากเดิมที่มีการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ให้เปลี่ยนเป็นการกระจายความช่วยเหลือออกไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย และยกสถานะให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการบริหารงาน และปรับปรุงรูปแบบการบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียม โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการกำจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพราะเป็นมาตรการการช่วยเหลือคนยากจนในการต่อสู้คดีความตามกระบวนการยุติธรรม ให้พวกเขาได้รับโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งรัฐบาลได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ก้าวแรกที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถึงนโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อ 11.5 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

เพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความร่วมมือในการพัฒนาด้านการจัดการปัญหาและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557  นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือ “อำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ในสังคม ระหว่าง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม

ต่อมา เมื่อ 23 มกราคม 2558 กระทรวงยุติธรรมได้กระจายอำนาจในการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้การจัดการกองทุนยุติธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้อำนาจยุติธรรมจังหวัดและคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอำนาจพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายต่อกรณี การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนจึงเกิดความสะดวกรวดเร็วและได้กระจายตัวออกไปอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น

และในท้ายที่สุด รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายสำคัญ คือ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการแก้ไขอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ผ่านมาของกองทุนยุติธรรม

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ 24 เมษายน 2559 ส่งผลให้กองทุนยุติธรรมได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกองทุนและการบริการประชาชน เป็นแหล่งทุนทรัพย์สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

ภารกิจหลักของกองทุนยุติธรรมที่มีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่

 1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี
 2. การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
 3. การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
 4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

สำหรับประชาชนที่จะขอรับความช่วยเหลือกับทางกองทุนยุติธรรมจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่ พฤติกรรม ฐานะรายได้ ภาระหนี้สินของประชาชนผู้ขอรับความช่วยเหลือ ประเภทคดี สาเหตุและพฤติการณ์ของผู้ขอรับความช่วยเหลือน่าเชื่อว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด ถูกใสร้ายกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น  ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้านจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งรายละเอียดจะระบุอยู่ในแบบฟอร์มคำร้อง นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบปากคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนยากไร้ให้ได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ และได้รับความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด

การที่รัฐบาลได้ปรับแนวความคิดและเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานกองทุนยุติธรรม โดยการกระจายอำนาจออกไปทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 รวมถึงยกสถานะให้กองทุนยุติธรรมเป็นนิติบุคคล เป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้ได้อย่างถูกจุด ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถเข้าถึงกองทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง

จากการรวบรวมข้อมูลของกองทุนยุติธรรมเกี่ยวกับประชาชนที่ติดต่อขอรับความช่วยเหลือและเข้ามารับบริการจากกองทุนยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อน (ตั้งแต่ปี 2550 – 2558 ระยะเวลา 9 ปี) และ หลัง (ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 ระยะเวลา 4 ปี 4 เดือน) ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 อย่างเป็นทางการ พบว่า มีจำนวนประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีขึ้นประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่เคยมีเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี

สถิติผลการดำเนินงานภาพรวมการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2563 (แยกตามจำนวนผู้ยื่นคำขอ)

จากการบริหารงานกองทุนยุติธรรมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้กระจายอำนาจไปยังจังหวัดต่าง ๆ            ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว จากการรวบรวมสถิติที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 –2563 แยกตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน (การดำเนินคดี, การปล่อยตัวชั่วคราวฯ, การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ และการให้ความรู้ทางกฎหมาย)  ดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี อนุมัติจำนวน 19,156 ราย เป็นเงินจำนวน 157,433,353.17บาท (ข้อมูล พ.ศ. 2550 – 30 มิถุนายน 2563 ) จำแนกการช่วยเหลือออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังตาราง
 2. ค่าใช้จ่ายในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย  อนุมัติจำนวน 4,259ราย เป็นเงินจำนวน 1,089,225,355.00 บาท บาท (ข้อมูล พ.ศ. 2550 – 30 มิถุนายน 2563 ) เป็นการช่วยเหลือประชาชนในการวางหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือหน่วยงานใดที่มีอำนาจควบคุม ไม่จำกัดจำนวนเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  อนุมัติจำนวน 12 ราย เป็นเงินจำนวน 786,812 บาท (ข้อมูล พ.ศ. 2550 – 30 มิถุนายน 2563 )
 4. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ทางกฎหมาย  อนุมัติจำนวน 154 โครงการ เป็นเงินจำนวน 8,954,627 บาท (ข้อมูล พ.ศ. 2550 – 30 มิถุนายน 2563 )

ตารางแสดงจำนวนประชาชนที่ได้รับอนุมัติการช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ภารกิจ ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2550 – 30 มิถุนายน 2563

ที่มา : กองทุนยุติธรรม เมื่อ 30 มิถุนายน 2563

เวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การก่อตั้งกองทุนยุติธรรมและดำเนินงานตลอดมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน มีประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วมากถึง 23,581 คน ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างแท้จริง ด้วยการส่งเสริม สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อให้กองทุนยุติธรรมเป็นที่ที่ให้โอกาส เป็นความหวัง ให้ความเป็นธรรมเสมอภาค เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย สามารถสอบถามปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำได้โดยตรงที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่ใกล้บ้าน หรือ ติดต่อที่ สำนักงานกองทุนยุติธรรม 99/14 หมู่ 4 ชั้น 22 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2502 6318 หรือที่อีเมล์  justicefund@moj.go.th

You may also like