ไทยติดอันดับที่ 1 ประเทศดีที่สุด เหมาะเริ่มต้นธุรกิจ 2 ปีซ้อน

เศรษฐกิจ, 15 เมษายน 2563

U.S. News & World Report เปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลก ประจำปี 2563 จาก 73 ประเทศทั่วโลก และพบว่า ประเทศไทยยังคงครองเป็นอันดับ 1 เป็นปีที่สองติดต่อกัน

โดยการจัดอันดับนี้ มาจากผลของการสำรวจตามการรับรู้ทั่วโลกและจากการให้คะแนนของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจราว 6,000 คนทั่วโลก ซึ่งต้องมี 5 เกณฑ์คุณลักษณะสำคัญ คือ

1. ต้นทุนการลงทุนไม่สูง

2. ระบบราชการเอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะด้านระเบียบการและอัตราภาษี

3. หาแรงงานและวัตถุดิบในการผลิตไม่ยาก

4. ระบบขนส่งคมนาคมและการเชื่อมต่อกับประเทศภายนอก

5. การเข้าถึงทุนง่าย

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายามออกหลายมาตรการเพื่อจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติสนใจนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุน อาทิ การลดระเบียบขั้นตอนทางราชการที่ทำให้ล่าช้า การออกมาตรการสิทธิทางภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน การจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่เห็นเป็นรูปธรรมจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมกับการที่ประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ทั้งวัตถุดิบทางการเกษตร การมีแรงงานฝีมือมาตรฐาน  มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติน้อย ปัจจัยทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุให้ประเทศไทยยังคงครองอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจถึง 2 ปีติดต่อกันได้

สำหรับประเทศที่มีความเหมาะสมในการเริ่มต้นทำธุรกิจ 10 อันดับแรก ได้แก่  1. ไทย  / 2. มาเลเซีย   / 3. จีน   / 4. สิงคโปร์    / 5. อินเดีย    / 6. ฟิลิปปินส์   / 7. เม็กซิโก   / 8. สวิตเซอร์แลนด์   / 9. อินโดนีเซีย   / 10. แคนาดา

Link ข่าว : https://www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business

15 เมษายน 2563/ 174 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

21 กันยายน 2563/ 7 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

9 ตุลาคม 2563/ 64 Views/ เวลาอ่าน 9 นาที

11 สิงหาคม 2563/ 91 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

26 กันยายน 2563/ 464 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

18 พฤศจิกายน 2563/ 35 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

10 กันยายน 2563/ 1212 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 973 Views/ เวลาอ่าน 9 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 365 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

2 มิถุนายน 2563/ 564 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที