เพิ่มมาตรการ ช่วยนักเรียน นักศึกษา

ใจความสำคัญ

 • หลังจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ ส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยในสังกัดช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้ง 52 มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนต่างออกมาตรการช่วยเหลือ อาทิ ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา ผ่อนจ่ายค่าเทอม ให้ทุนจ้างงาน ตลอดจนสนับสนุนซิมการ์ดสำหรับการเรียนออนไลน์ โดยนิสิตนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยของตนเอง

หลังการประกาศหยุดเรียนและเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 ผู้ปกครองต่างคลายความกังวลได้ว่า ลูกหลานของเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะคนที่ต้องไปเรียนไกลบ้าน ทำให้วิตกกังวลถึงชีวิตความเป็นอยู่ จะกิน จะใช้ จะไปไหนมาไหน ในภาวะโรคระบาด

เมื่อโควิด-19 ระบาด “การศึกษาต้องไม่สะดุด” พอประกาศหยุดเรียนแล้ว ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ขอเพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

สำหรับครอบครัวที่มีกำลังจ่าย การเรียนออนไลน์อาจไม่เป็นปัญหาเพราะมีพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต  แต่ในบางครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ค่ากิน ค่าหอพัก เป็นภาระหนักหน่วงในแต่ละเดือน ขณะที่รายได้ของผู้ปกครองมีแนวโน้มลดลง และจำเป็นต้องรับมือกับสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันก่อน โอกาสที่ลูกหลานจะได้เรียนออนไลน์จึงมีน้อย

ไม่นานหลังจากประกาศให้นักศึกษาเรียนทางออนไลน์ อว. จึงออกมาตรการช่วยเหลือโดยทำงานร่วมกับ กสทช. และค่ายมือถือ ในงบประมาณของ อว. เป็นเงินราว 240 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการแจกซิมอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4 Mbps ให้ฟรี  โดยไม่จำกัดการใช้งาน เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563) ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาเรียนออนไลน์ประมาณ 1.6 ล้านคนทั่วประเทศ โดยสามารถติดต่อขอซิมได้โดยตรงจากมหาวิทยาลัย

แม้จะเลื่อนเปิดเทอมออกไป และมีมาตรการช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ แต่ปัญหาหนักในภาวะวิกฤตอีกด้านหนึ่งคือการชำระค่าเล่าเรียน อว. จึงมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่การลดค่าเทอม-ผ่อนผันชำระค่าเทอมและขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยออกประกาศกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน สถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งวิทยาลัยรัฐ-เอกชน จำนวน 156 แห่ง รวมจำนวนนักศึกษากว่า 2 ล้านคน ซึ่งค่าเทอมของสถาบันต่าง ๆ มีตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น ไปจนถึงหลักแสนบาท

มหาวิทยาลัยทั้ง 52 แห่งต่างประกาศมาตรการช่วยเหลือในระยะแรกดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมกว่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  ซึ่งนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบ CU NEX

 1. ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น
 2. ทุนนิสิตช่วยงาน เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดยเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 3. สนับสนุนการศึกษาของนิสิต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563
 4. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต และค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท
 5. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติ
 6. ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลดค่าเล่าเรียน รวมเป็นเงิน 355 ล้านบาท
 7. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท จะดำเนินการในปีการศึกษา 2563
 8. สวัสดิการนิสิตหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750 คนที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการลดค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
 9. การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 รวมจำนวน SIM Card ที่มอบให้นิสิตประมาณ 6,000 ชิ้น ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา 250 ล้านบาท เพื่อผ่อนผัน (ขยายเวลา) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเงินยืมค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย และเงินยืมค่าครองชีพ

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา มีการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบประมาณ 150 ล้านบาท และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับ และลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2562 และปีการศึกษา 2563  เป็นจำนวนเงินประมาณ 140 ล้านบาท ดังนี้

 1. กรณีที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อนให้ลด 2,250 บาท โดยในปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดภาคการศึกษาละ 4,500 บาท ถ้วนหน้าทุกระดับและหลักสูตร ส่วนกรณีที่ค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่า 45,000 บาทต่อภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน และปีการศึกษา 2563 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค โดยจะใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าทดแทน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของทุกคณะและทุกหลักสูตร
 2. ลดค่าธรรมเนียมหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อนและปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 รวมถึงภาคฤดูร้อนโดยลดลงร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหอพักนอกมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะประสานขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้กับนักศึกษา โดยจะมีการส่งจดหมายไปยังเจ้าของหอ เพื่อขอให้สามารถลดค่าเช่าให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
 3. มหาวิทยาลัยจะตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดสรรทุนให้เปล่าและทุนทำงานจำนวน 150 ล้านบาท โดยจะช่วยเหลือนักศึกษาประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ ของนักศึกษาทั้งหมดที่ผู้ปกครองมีรายได้ทั้งปีไม่ถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้ว ก็ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้าที่ผ่านการพิจารณา โดยแบ่ง 2 กรณีตามระดับความเดือดร้อน โดยนำไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา และยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยการลดค่าเช่าหอพักไดมอนด์เรสซิเดนซ์ เดือนมีนาคม 2563 ลง 50% และยกเว้นการคิดค่าเช่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษากลับเข้าพักได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ 9 ส.ค.นี้ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่อนผันระยะเวลาการชำระและแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ ทั้งให้ยืมและให้เปล่า

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม

มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าเทอม และตั้งกองทุนช่วยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผ่อนผันระยะเวลาการชำระ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้แบ่งการชำระค่าเทอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าเทอม คืนเงินค่าเช่าหอพักและค่าน้ำประปา 2 เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ลดค่าเทอมลง 20%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลดค่าเทอมลง 25%

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้

เรียกว่าเป็นมาตรการใหม่ ที่ขานรับจากสถาบันต่าง ๆ แต่บางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน จึงอาจจะยังไม่มีการลดค่าเล่าเรียนในตอนนี้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุงเทพฯ และเขตภาคตะวันตก เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และจอมบึง ซึ่งขานรับมาตรการลดค่าเทอมออกมาแล้ว สำหรับรายละเอียดการลดค่าเทอม การผ่อนผันชำระค่าเทอม พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะออกมาในช่วงนี้ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์และช่องทางการติดต่อของแต่ละสถาบัน

นอกจากการลดค่าเทอมและการผ่อนผันชำระค่าเทอม แต่ละสถาบันยังพิจารณาหาช่องทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา การส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้ เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง

การเรียนออนไลน์เป็นกระแสของโลกในยุคดิจิทัล สถาบันต่าง ๆ ได้มีแผนการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสนี้มาระยะหนึ่งแล้ว รอบนี้อาจจะเปรียบเสมือนเป็นการซ้อมจริง จะได้ช่วยกันดูว่า ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรให้อนาคตการศึกษาไทยเป็นระบบการเรียนรู้ที่พร้อมทำได้ในทุกสถานการณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *