เพิ่มมาตรการ ช่วยนักเรียน นักศึกษา

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 15 เมษายน 2563

ใจความสำคัญ

 • หลังจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ ส่งหนังสือให้มหาวิทยาลัยในสังกัดช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทั้ง 52 มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนต่างออกมาตรการช่วยเหลือ อาทิ ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา ผ่อนจ่ายค่าเทอม ให้ทุนจ้างงาน ตลอดจนสนับสนุนซิมการ์ดสำหรับการเรียนออนไลน์ โดยนิสิตนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยของตนเอง

 

หลังการประกาศหยุดเรียนและเลื่อนการเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 ผู้ปกครองต่างคลายความกังวลได้ว่า ลูกหลานของเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะคนที่ต้องไปเรียนไกลบ้าน ทำให้วิตกกังวลถึงชีวิตความเป็นอยู่ จะกิน จะใช้ จะไปไหนมาไหน ในภาวะโรคระบาด

เมื่อไวรัสโควิด-19 ระบาด “การศึกษาต้องไม่สะดุด” พอประกาศหยุดเรียนแล้ว ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ ขอเพียงมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต

สำหรับครอบครัวที่มีกำลังจ่าย การเรียนออนไลน์อาจไม่เป็นปัญหาเพราะมีพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  แต่ในบางครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ค่ากิน ค่าหอพัก เป็นภาระหนักหน่วงในแต่ละเดือน ขณะที่รายได้ของผู้ปกครองมีแนวโน้มลดลงและจำเป็นต้องรับมือกับสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันก่อน โอกาสที่ลูกหลานจะได้เรียนออนไลน์จึงมีน้อย

ไม่นานหลังจากประกาศให้นักศึกษาเรียนทางออนไลน์ อว. จึงออกมาตรการช่วยเหลือโดยทำงานร่วมกับ กสทช. และค่ายมือถือ ในงบประมาณของ อว. เป็นเงินราว 240 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการแจกซิมอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4 Mbps ให้ฟรี  โดยไม่มีจำกัดการใช้งาน เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้ (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563) ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาเรียนออนไลน์ประมาณ 1.6 ล้านคนทั่วประเทศ โดยสามารถติดต่อขอซิมได้โดยตรงจากมหาวิทยาลัย

แม้จะเลื่อนเปิดเทอมออกไปและมีมาตรการช่วยเหลือการเรียนออนไลน์ แต่ปัญหาหนักในภาวะวิกฤติอีกด้านหนึ่งคือการชำระค่าเล่าเรียน อว. จึงมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่การลดค่าเทอม-ผ่อนผันชำระค่าเทอมและขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยออกประกาศกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน สถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งวิทยาลัยรัฐ-เอกชน จำนวน 156 แห่ง รวมจำนวนนักศึกษากว่า 2 ล้านคน ซึ่งค่าเทอมของสถาบันต่าง ๆ มีตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น ไปจนถึงหลักแสนบาท

มหาวิทยาลัยทั้ง 52 แห่งต่างประกาศมาตรการช่วยเหลือในระยะแรกดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมกว่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  ซึ่งนิสิตที่ได้รับความเดือดร้อน ให้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบ CU NEX

 1. ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น
 2. ทุนนิสิตช่วยงานเพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 3. สนับสนุนการศึกษาของนิสิต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563
 4. ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท
 5. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติ
 6. ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลดค่าเล่าเรียน รวมเป็นเงิน 355 ล้านบาท
 7. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท จะดำเนินการในปีการศึกษา 2563
 8. สวัสดิการนิสิตหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750 คนที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการลดค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
 9. การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 รวมจำนวน SIM Card ที่มอบให้นิสิตประมาณ 6,000 ชิ้น ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา 250 ล้านบาท เพื่อผ่อนผัน (ขยายเวลา) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาใน ค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นเงินยืมค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัยและเงินยืมค่าครองชีพ

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา มีการจัดสรรทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบประมาณ 150 ล้านบาท และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตรและทุกระดับ และลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2562 และปีการศึกษา 2563  เป็นจำนวนเงินประมาณ 140 ล้านบาท ดังนี้

 1. กรณีที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อนให้ลด 2,250 บาท โดยในปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดภาคการศึกษาละ 4,500 บาท ถ้วนหน้าทุกระดับและหลักสูตร ส่วนกรณีที่ค่าธรรมเนียมการศึกษามากกว่า 45,000 บาทต่อภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนฤดูร้อน และปีการศึกษา 2563 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ลดร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค โดยจะใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าทดแทน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของทุกคณะและทุกหลักสูตร
 2. ลดค่าธรรมเนียมหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ภาคฤดูร้อนและปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 รวมถึงภาคฤดูร้อนโดยลดลงร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหอพักนอกมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจะประสานขอพิจารณาลดค่าเช่าหอพักให้กับนักศึกษา โดยจะมีการส่งจดหมายไปยังเจ้าของหอ เพื่อขอให้สามารถลดค่าเช่าให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
 3. มหาวิทยาลัยจะตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดสรรทุนให้เปล่าและทุนทำงานจำนวน 150 ล้านบาท โดยจะช่วยเหลือนักศึกษาประมาณร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ ของนักศึกษาทั้งหมดที่ผู้ปกครองมีรายได้ทั้งปีไม่ถึง 150,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้ว ก็ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้าที่ผ่านการพิจารณา โดยแบ่ง 2 กรณีตามระดับความเดือดร้อน โดยนำไปหักจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของแต่ละภาคการศึกษา และยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยการลดค่าเช่าหอพักไดมอนด์เรสซิเดนซ์ เดือนมีนาคม 2563 ลง 50% และยกเว้นการคิดค่าเช่าตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงหนึ่งวันก่อนวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษากลับเข้าพักได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ 9 ส.ค.นี้ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่อนผันระยะเวลาการชำระและแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทั้งให้ยืมและให้เปล่า

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม

มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่อนพันระยะเวลาการชำระค่าเทอม และตั้งกองทุนช่วยนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้แบ่งการชำระค่าเทอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระค่าเทอม คืนเงินค่าเช่าหอพักและค่าน้ำประปา 2 เดือน ,

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ลดค่าเทอมลง 20%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลดค่าเทอมลง 25%

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้

เรียกว่าเป็นมาตรการใหม่ ที่ขานรับจากสถาบันต่าง ๆ แต่บางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน จึงอาจจะยังไม่มีการลดค่าเล่าเรียนในตอนนี้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตกรุงเทพฯ และเขตภาคตะวันตก เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และจอมบึง ซึ่งขานรับมาตรการลดค่าเทอมออกมาแล้ว สำหรับรายละเอียดการลดค่าเทอม การผ่อนผันชำระค่าเทอม พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะออกมาในช่วงนี้ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์และช่องทางการติดต่อของแต่ละสถาบัน

นอกจากการลดค่าเทอมและการผ่อนผันชำระค่าเทอม แต่ละสถาบันยังพิจารณาหาช่องทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา การส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้ เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง

การเรียนออนไลน์เป็นกระแสของโลกในยุคดิจิทัล สถาบันต่าง ๆ ได้มีแผนการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสนี้มาระยะหนึ่งแล้ว รอบนี้อาจจะเปรียบเสมือนเป็นการซ้อมจริง จะได้ช่วยกันดูว่ายังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร ให้อนาคตการศึกษาไทยเป็นระบบการเรียนรู้ที่พร้อมทำได้ในทุกสถานการณ์

15 เมษายน 2563/ 233 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2563/ 187 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

9 พฤษภาคม 2563/ 111 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 108 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

27 เมษายน 2563/ 167 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 69 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

28 เมษายน 2563/ 599 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

19 เมษายน 2563/ 129 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

2 มิถุนายน 2563/ 101 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

23 มิถุนายน 2563/ 124 Views/ เวลาอ่าน 16 นาที

สถานการณ์
โควิด-19