15 มิ.ย.63 เกษตรกร 7.14 ล้านคน รับเงินเยียวยา 5 พันบาทเดือนที่ 2 ตรวจสอบผลได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 16 มิถุนายน 2563

ใจความสำคัญ

  • วันที่17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เกษตรกร 1 ล้านคนแรก จากผู้มีสิทธิ์ 14 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5 พันบาท และวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จะได้รับโอนเป็นเดือนที่ 2  ต่อเนื่องจนครบ 3 เดือน เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท
  • ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองที่เยียวยาเกษตรกร.com หากไม่ผ่านการคัดกรองสามารถร้องเรียนที่ “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินจำนวน 5,000 บาทแรก และในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จะเริ่มโอนเงินของเดือนที่ 2 และจะโอนจนครบ 3 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยารายละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 7.14 ล้านรายซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่าไม่เคยได้รับเงินกับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง  จำนวน 3.3 ล้านราย ส่วนอีก 3.84 ล้านราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เมื่อแล้วเสร็จ ธ.ก.ส. จะทยอยโอนให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 1 ล้านราย โดยโอนผ่านสาขาของธนาคารกว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศจนครบทั้งหมดทุกคน

ด้านเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรไว้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 หลังได้รับตรวจสอบสิทธิ์ ทำให้เกษตรกรได้รับเงินเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอีกจำนวนถึง 63,272 ราย

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์  www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วกดที่ปุ่มสีเหลืองจากนั้นทำตามขั้นตอนที่แจ้ง โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วหรือไม่

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้เข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้มากขึ้นโดยแยกออกตามประเภทได้ดังนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th/
ด้านพืช ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์   : http://farmer.doae.go.th/
ด้านประมง  ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ : https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/
ด้านปศุสัตว์ ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์  : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
ยางพารา ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์  : http://www.rubber.co.th/gir/index/

สำหรับผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเดือน พฤษภาคม 2563 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรจำนวน 7,684,132 ราย ในจำนวนนี้ ยังมีจำนวนเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝากหรือบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 148,702 ราย และอยู่ระหว่างการส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบอีก จำนวน 224,331 ราย

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแล้ว แต่ไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส. และยังไม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารอื่นขอให้รีบเข้าไปแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com  โดยให้เข้าไปที่เมนูสีเขียว แจ้งช่องทางการรับโอนเงิน

แต่สำหรับเกษตรกรที่ระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์” เพื่อช่วยให้คำปรึกษา โดยมีผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์และรับเงินเยียวยาไปแล้วจำนวน 15,728 ราย

การเยียวยาครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563  ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท วงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีลักษณะการจ่ายเช่นเดียวกับโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ที่ช่วยเยียวยาผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

และเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติได้อนุมัติกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมคือ กลุ่มเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรจำนวน 137,093 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่มีทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย 66,960 ราย และเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 70,133 ราย

ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 1,817,723 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ 1,478,463 ราย และเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 339,260 ราย ได้รับการเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

#PMDU #เยียวยาเกษตรกร #สบนร

16 มิถุนายน 2563/ 71 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

1 สิงหาคม 2563/ 70 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

30 มิถุนายน 2563/ 248 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

28 เมษายน 2563/ 159 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

5 สิงหาคม 2563/ 74 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

4 มิถุนายน 2563/ 62 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

10 กรกฎาคม 2563/ 142 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

19 มิถุนายน 2563/ 105 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 65 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

2 มิถุนายน 2563/ 103 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

สถานการณ์
โควิด-19