เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินไม่ถึง 6 เดือน 

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 1 สิงหาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • คณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน และตกงานจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด จำนวนคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมรับเงินเยียวยารวดเดียวจำนวน 15,000 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงแรงงานจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ยังส่งเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน (ภายใน 15 เดือน) โดยต้องเป็นผู้ที่ตกงานตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเป็นผลเนื่องมาจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่าง ๆ ของรัฐบาลในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้มีจำนวน 59,776 คน ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท  เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้เพียงครั้งเดียว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 896 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสถานะ “เงินเยียวยา” จาก “ประกันสังคม” จากช่องทางต่าง ๆ ได้ ตามช่องทางที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมwww.sso.go.th

  1. เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและกรอกรหัสผ่านลงในช่องว่างบนหน้าเว็บไซต์
  2. เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย”
  3. ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

ช่องทางที่ 2: ผ่านแอพพลิเคชั่น “SSO Connect mobile” จาก App Store หรือ Play Store

  1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน”SSO Connect mobile” จาก App Store หรือ Play Store
    2. เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นเข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน
  2. เลือกหัวข้อ “การเบิกสิทธิประโยชน์”

ช่องทางที่ 3: สอบถามผ่านสายด่วนของสำนักงานประกันสังคม 1506 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานประกันสังคม ในเขตพื้นที่ใกล้บ้าน

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ จะช่วยชดเชยการขาดรายได้ให้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และจะช่วยให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติให้ใช้เงินกู้ในการฟื้นฟูผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ใน 3 โครงการ

1. โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ผ่านกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ระยะจ้างงาน 2 เดือน โดยได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงกันยายน 2564

2. โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ วงเงินไม่เกิน 2,701 ล้านบาท จ้างผู้จบปริญญาตรีในการเก็บข้อมูลระดับท้องถิ่น เพื่อรวบรวมให้ภาครัฐจัดทำแผนงานต่อไป โดยจะเปิดรับทั้งประเทศ 14,510 คน หรือตำบลละ 2 คน
3. โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ วงเงินไม่เกิน 247 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 9,137 คน โดยผู้เข้ารับอัตราขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ ข้างต้น จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพิ่มเติมต่อไป

1 สิงหาคม 2563/ 113 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

27 เมษายน 2563/ 205 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

23 มิถุนายน 2563/ 173 Views/ เวลาอ่าน 16 นาที

17 กรกฎาคม 2563/ 104 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

28 เมษายน 2563/ 547 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

19 มิถุนายน 2563/ 130 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

2 มิถุนายน 2563/ 118 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 178 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

10 กรกฎาคม 2563/ 219 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

9 กรกฎาคม 2563/ 201 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

สถานการณ์
โควิด-19