ตรวจสอบสิทธิ์ 20 กรกฎาคม เด็กแรกเกิด รับเงินเยียวยา 3,000 บาท

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 9 กรกฎาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ1,000 บาท ให้แก่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีเป็นเวลา 3 เดือน โดยวันที่ 20 กรกฎาคม จะโอนเข้าบัญชีพร้อมกัน 3 เดือน (พ.ค.- ก.ค.) และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท ให้แก่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (หรือที่มักเรียกว่า กลุ่มคนเปราะบาง) ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน ( พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

โดยพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปีจากครัวเรือนยากจน จำนวน 1,451,468 คน จะได้รับโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน 600 บาทในวันที่ 10 กรกฎาคมก่อน และจากนั้น ได้รับโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 3,000 บาทในวันที่ 20 กรกฎาคม รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

รัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด และได้ส่งมอบแก่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นผู้โอนให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์โดยตรง ซึ่งจะยึดข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 63 แต่ในส่วนของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจน  ยังจะได้รับโอนเงินจำนวน 600 บาท ในวันที่ 10 ของเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2563 จนครบ 3 เดือน

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ตามขั้นตอน “เงินอุดหนุนบุตร” ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือคลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้

  • ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
  • ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
  • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 3: คลิกคำว่า “ค้นหาข้อมูล”

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการใช้งาน ระบบตรวจสอบประวัติการรับสิทธิ์สวัสดิการสังคม หรือ คลิกที่นี่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกปุ่ม”ลงทะเบียน
  2. บันทึกข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนขอรับสวัสดิการให้ถูกต้อง
  3. คลิกปุ่ม”บันทึก”
  4. รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล (ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

ทั้งนี้ ข้อมูลจะได้รับการเป็นสถานะล่าสุดภายหลังจากมีการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center หมายเลข 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

9 กรกฎาคม 2563/ 201 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

22 มิถุนายน 2563/ 139 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

23 มิถุนายน 2563/ 173 Views/ เวลาอ่าน 16 นาที

27 เมษายน 2563/ 205 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

1 กรกฎาคม 2563/ 266 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 444 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

5 มิถุนายน 2563/ 617 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 784 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

1 สิงหาคม 2563/ 112 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

15 เมษายน 2563/ 245 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

สถานการณ์
โควิด-19