ผ่อนปรนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทำงานต่อได้อีก 2 เดือน

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 4 มิถุนายน 2563

ใจความสำคัญ

  • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายมาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้อีก 2 เดือน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากแรงงานที่เดินทางเข้ามาใหม่ รวมทั้งช่วยลดสภาวะการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการไทยด้วย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายมาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้แรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้อีก 2 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563

มติดังกล่าวมีขึ้น ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการที่แรงงานที่ใบอนุญาตต่าง ๆ หมดอายุทำให้ต้องเดินทางไปดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอต่อใบอนุญาต และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยคำสั่งดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา

ต่อมา กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้ประชุมร่วมกันและเห็นควรเสนอให้ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  • แรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานไทยภายใต้ MOU ด้านแรงงาน และ
  • แรงงานกัมพูชา และเมียนมาที่ถือบัตรผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64

ทั้งนี้ การขยายมาตรการผ่อนปรนฯ ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากแรงงานที่เดินทางเข้ามาใหม่ ลดความสุ่มเสี่ยงที่แรงงานบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นแรงงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ลดสภาวะการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่ยังต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังจากการสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้ออกประกาศกระทรวงตามมติ ครม. ต่อไป

4 มิถุนายน 2563/ 62 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

30 มิถุนายน 2563/ 72 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

14 เมษายน 2563/ 151 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

4 กรกฎาคม 2563/ 61 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 109 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

19 เมษายน 2563/ 135 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

30 มิถุนายน 2563/ 248 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

11 สิงหาคม 2563/ 91 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 92 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

15 พฤษภาคม 2563/ 156 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

สถานการณ์
โควิด-19