20 ก.ค.นี้ ผู้พิการ 1.33 ล้านคนรับเงินเยียวยา 3,000 บาท

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 17 กรกฎาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ กลุ่มเปราะบางจำนวน 6,781,881 คน ประกอบด้วยผู้พิการจำนวน 1,330,529 คน เด็กเล็กจำนวน 1,394,756 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 คนละ 3,000 บาท (เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน) รวมเป็นเงินกว่า 2,034 ล้านบาท
  • ผู้พิการไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากอิงจากฐานข้อมูลที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อน อย่างไรก็ดี จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาก่อน

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้พิการจำนวนทั้งสิ้น 1,330,529 คน ถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นกัน ดังนั้น ตามแนวนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จึงได้มีมติให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมให้จำนวนคนละ 3,000 บาท (เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยจะโอนจ่ายเข้าไปยังบัญชีที่ใช้รับเบี้ยอุดหนุนรายเดือน

มาตรการนี้จะช่วยเหลือผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ โดยผู้พิการจะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ในระบบที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่สำคัญ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน ทั้งนี้ ผู้พิการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกแต่อย่างใด เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยานั้น เนื่องจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานี้เป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนจากการจัดสรรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่แล้ว จึงแยกเป็น 2 กรณี คือ

  1. ผู้ที่เคยรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคาร เงินเยียวยาครั้งนี้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเพิ่มเติมจากที่เคยได้รับเงินเบี้ยคนพิการ
  2. หากไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรก จะเป็นการไปรับเงินเยียวยาที่เป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้พิการท่านที่มีบัตรประจำตัวฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทร 0-2354-3388 ต่อ 307

ในการจ่ายเงิน 3,000 บาทช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน 6,781,881 คนครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือผู้พิการจำนวน 1,330,529 คนแล้ว รัฐบาลยังช่วยเหลือเด็กเล็ก จำนวน 1,394,756 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 คน รวมเป็นเงินกว่า 2,034 ล้านบาท

17 กรกฎาคม 2563/ 854 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

30 มิถุนายน 2563/ 60 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

19 พฤษภาคม 2563/ 127 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

30 มิถุนายน 2563/ 222 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

28 เมษายน 2563/ 123 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 276 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

22 เมษายน 2563/ 84 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

28 เมษายน 2563/ 819 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 52 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

12 มิถุนายน 2563/ 64 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

สถานการณ์
โควิด-19