ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท 90% คลายกังวลและลดภาระ ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด

ใจความสำคัญ

  • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างบางประเภท ร้อยละ 90 (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และเพื่อลดภาระด้านภาษีของประชาชนที่อาจเกิดจาก พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  • เพราะ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติด้วยว่า สามารถลดภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นได้ ดังนั้น พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จึงได้ออกมาในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ เพื่อลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างบางประเภท ร้อยละ 90 (พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ก่อนหน้านี้ หลายท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คงเคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้แทนภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับเดิม ที่ใช้มาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ มีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้ปรับวิธีการจัดเก็บให้คิดในอัตราที่ทันสมัย สามารถเก็บภาษีได้อย่างครอบคลุม ไม่ลักลั่น และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ลดการครอบครองที่ดินโดยไม่ทำประโยชน์ และลดความเหลื่อมล้ำ มีการเก็บในอัตราที่แตกต่าง โดยคำนวณจากการใช้ประโยชน์ และการกักตุนการกว้านซื้อที่ของนายทุน เพื่อนำเงินภาษีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลก่อน ๆ ไม่เคยสามารถผ่านกฎหมายลักษณะนี้ได้เลย เนื่องจากขัดประโยชน์ของนายทุนและผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจ ที่แน่นอนว่า ย่อมต้องการให้โครงสร้างการเก็บภาษี เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อให้สามารถครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากมายเป็นสมบัติของตน โดยไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐ

อย่างไรก็ดี แน่นอนว่า คำว่า ภาษีย่อมไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเก็บจะรับได้ ความพยายามในการสร้างความเสมอภาค ไม่เพียงสร้างภาระหน้าที่ให้คนรวยเท่านั้น แต่มีผลต่อทุกชนชั้นที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของคอนโด หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ ก็ย่อมได้รับผลกระทบจากภาระหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มเช่นกัน

มาวันนี้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ที่แม้จะจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกชนชั้น และการนำรายได้มาพัฒนาประเทศ แต่ในห้วงเวลาปัจจุบันที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจึงเห็นว่า สมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง โดยให้ลดภาษีลงร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ทั้งนี้ เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ซึ่งบัญญัติว่า สามารถลดภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่

โดยมีการลดภาษีให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 จะทำให้ประชาชนและนิติบุคคลเสียภาษีต่ำลงมาก

ตัวอย่างเช่น

  1. กรณีที่ดินประกอบการเกษตร ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา บทเฉพาะกาลของแห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ได้กำหนดให้ 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) จะได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี แต่ถ้าเจ้าของเป็นนิติบุคคล สำหรับที่ดินมีมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราการใช้ประโยชน์ประกอบเกษตรกรรม ร้อยละ 0.1 คิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 50 บาท
  2. กรณีที่อยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังหลักที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับบ้านหลังอื่นหากมูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัย ร้อยละ 0.2 คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 100 บาท
  3. กรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม มูลค่าราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรารกร้างว่างเปล่า/อัตราการใช้ประโยชน์อื่น ร้อยละ 3 คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลดจำนวนภาษีตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะชำระภาษีเพียง 1,500 บาท เป็นต้น

แม้การลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ จะส่งผลกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ก็นับว่า รายได้เข้าอปท. จะยังไม่ลดลงต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ (จำนวน 39,420 ล้านบาท) แต่จะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชน และภาคธุรกิจในพื้นที่ในช่วงเวลานี้

มาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่น มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง และชำระภาษี มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *