พ.ร.ก. ลดดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้
มีผลบังคับใช้แล้ว

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลได้ตรา “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564” มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบรายเดือนลดเหลือ 3% ต่อปี และดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เหลือ 5% นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดแบบใหม่เป็นธรรมมากขึ้น และเริ่มมีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ทุกคนเมื่อรัฐบาลได้ตรา “พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564” โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบรายเดือนและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ รวมถึงกำหนดให้หลักการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดต้องเป็นธรรมมากขึ้นและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เนื่องจากรัฐบาลเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และความล้าสมัยของกฎหมายพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับเดิมในเรื่องดังกล่าว

การตราพระราชกำหนดนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ซึ่งเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดภาระของประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญากู้ยืม ให้ใช้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี

2. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก กับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์

3. กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นร้อยละ 5 ต่อปี 

4. ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

5. กำหนดหลักการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดใหม่ โดยเจ้าหนี้สามารถเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น ไม่ใช่จากเงินตั้งต้นทั้งหมด และข้อตกลงใดที่ขัดกับหลักการนี้ ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ

6. พ.ร.ก. นี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ไม่มีผลย้อนหลัง

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านบทความเกี่ยวกับการแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลดดอกเบี้ยช่วยลูกหนี้ ได้ที่ https://www.pmdu.go.th/law-for-debtor/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *