กรมเจ้าท่าขึ้นทะเบียนเรือ ปลดใบเหลือง IUU ฟื้นฟูทะเลไทย

คมนาคม, คลิปแนะนำ, บทความ - เมืองไทยวันนี้, ประมงไทยยั่งยืน, 14 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทยมีพื้นที่น่านน้ำจำกัดเพียง 323,488 ตารางกิโลเมตร ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ทรัพยากรสัตว์น้ำของเราจึงมีจำนวนจำกัด แต่ที่ผ่านมา ประเทศไทยกลับมีจำนวนเรือประมงมากกว่าปริมาณสัตว์น้ำในทะเลและเรือประมงจำนวนมาก ยังใช้เครื่องมือและวิธีทำการประมงแบบทำลายล้าง อาทิ การใช้อวนตาถี่กวาดจับลูกปลาเศรษฐกิจอย่างปลาทู การจับปลาในฤดูวางไข่ หรือจับปลาในเขตอนุรักษ์ โดยไร้การควบคุม ทำให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลไทยเริ่มเสื่อมโทรมอย่างหนัก จำนวนสัตว์น้ำลดลงเพราะถูกจับไปมากจนเกิดทดแทนไม่ทัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความยั่งยืนของทรัพยากรและอาชีพการประมงไทย

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของไทยในอดีต คือ มากกว่าครึ่งของจำนวนเรือประมงของคนไทยที่มีกว่าแปดหมื่นลำ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง บางส่วนไม่มีอาชญาบัตรในการทำประมง แม้หลายรัฐบาลพยายามแก้ไข แต่ต้องประสบปัญหาทั้งกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่มีแม้แต่คำนิยามของการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing) ปัญหานายทุนผู้มีอิทธิพลหลบเลี่ยงอำนาจรัฐ ปัญหาการขาดระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังที่ดีพอในแต่ละพื้นที่จนกลายเป็นการเปิดช่องให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งการค้ามนุษย์ ค้าของเถื่อน ค้าน้ำมันเถื่อน เป็นต้น ซึ่งล้วนหมักหมมมานานจนยากที่จะแก้ไขได้ เฉพาะสถานการณ์การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU fishing) ก็ทำให้สหภาพยุโรปตัดสินใจให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทยเมื่อปี 2558 จนเกือบจะส่งผลให้สินค้าประมงไทยทั้งหมดเสี่ยงต่อการถูกห้ามนำเข้าไปขายในตลาดทั้งหมดในสหภาพยุโรป

เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ จึงได้เริ่มลงมือแก้ไขใหม่ทั้งระบบ โดยเริ่มจากการออกกฎหมายใหม่หมด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เฉพาะในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้มีการดำเนินการเรื่องสำคัญที่ไม่เคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทย กล่าวคือ การตรวจวัดและขึ้นทะเบียนเรือใหม่หมดทุกลำ การขึ้นทะเบียนท่าเรือและอู่ต่อเรือทั้งหมด  เพื่อป้องกันเรือที่สวมทะเบียน แยกเรือที่ถูกกฎหมายออกจากเรือที่ผิดกฎหมาย พร้อมใช้ทั้งเทคโนโลยีการจราจรทางทะเลที่ทันสมัย (VTS) ตามจับเรือผิดกฎหมายมาลงโทษและทำลาย  

แม้เป็นภารกิจที่ยากมาก แต่รัฐบาล โดยกรมเจ้าท่าก็ทำได้สำเร็จ ปัจจุบัน มีเรือประมงพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย จำนวน 10,796 ลำ ซึ่งเป็นผลจากการสะสางกองเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 22,447 ลำ ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนั้น ยังมีเรือประมงพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายอีก จำนวน 47,993 ลำ จากนี้ไป เราจะยังคงต้องพยายามเร่งฟื้นฟูปริมาณสัตว์น้ำในทะเลไทยให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ลดจำนวนเรือประมงให้สมดุลกับปริมาณสัตว์น้ำ ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือการจับปลาและสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมประมงให้ได้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ทะเลไทยได้มีโอกาสฟื้นฟู ให้เรามีทรัพยากรสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปลูกหลานไทยในอนาคต

 

#PMDU #สบนร. #สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี #ประมงที่ยั่งยืน

14 พฤษภาคม 2563/ 275 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2563/ 104 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

22 เมษายน 2563/ 250 Views/ เวลาอ่าน 11 นาที

4 มิถุนายน 2563/ 305 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

23 มิถุนายน 2563/ 307 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

30 กรกฎาคม 2563/ 287 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

22 เมษายน 2563/ 412 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 444 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

9 ตุลาคม 2563/ 47 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

20 มกราคม 2564/ 109 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที