เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมใจสกัดภัยโควิด-19

ใจความสำคัญ

  • ในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 บุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เสียสละเสี่ยงภัยทำงานอย่างหนักในการ คัดกรอง เฝ้าระวังควบคุมการกักตัว เพื่อสกัดไม่ให้มีการแพร่เชื้อ
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเงินตอบแทนแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ส่วนจะเพิ่มให้กี่คน คนละกี่บาท จ่ายในรูปแบบใด เป็นระยะเวลากี่เดือน ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นกี่บาท ได้มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งถึงความเหมาะสม เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้เสนอกลับมาให้ ครม. พิจารณาอีกครั้ง

ประเทศไทยของเราได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติ ถึงมาตรการรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ผลดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ขณะที่รัฐบาลไทยนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวถึงความสำเร็จนี้ด้วยความชื่นชมทุกครั้งว่า เป็นผลจากการทำงานอย่างหนักของหลายภาคส่วน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์  หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมมือเสี่ยงภัยทำงานเพื่อช่วยกันรักษาผู้ติดเชื้อ จนมีผู้หายป่วยและกลับบ้านได้แล้ว 3,038 ราย จากทั้งหมด 3,158 ราย และเป็นที่มาของคำว่า “นักรบเสื้อกาวน์ วีรบุรุษในชุดขาว”

แต่การรับมือไวรัสร้ายนี้ ไม่ได้ปฎิบัติการเพียงแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น ยังมีประชาชนอีกกว่า 60 ล้าน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงต่อเชื้อโรคที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงต้องระวังตัวเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ใส่หน้ากากอนามัยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ภาวะโรคระบาดเกิดใหม่ส่งผลให้สังคมตกตื่นตระหนกทั่วประเทศ

ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ เจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จึงเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ในการทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ในการรายงานข้อมูลจากพื้นที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา และสื่อสารข้อมูลจากรัฐลงสู่ประชาชน ข้อมูลและการสื่อสารเหล่านี้ ทำให้ภาครัฐสามารถติดตามสถานการณ์ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ แก้ปัญหาได้ตรงจุด เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง

พวกเขาเหล่านี้บูรณาการกันจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และวัดอุณหภูมิผู้สัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อคัดกรอง แยกกักในเคหสถาน หรือคุมไว้สังเกต พร้อมจัดทำข้อมูลในระดับหมู่บ้าน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด  และยังปฏิบัติการเชิงรุก ค้นหาเฝ้าระวังคนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ พร้อมแจ้งเตือนทุกคนในหมู่บ้าน และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทราบ เพื่อให้รักษาตามขั้นตอน

แม้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสนี้เสียเอง แต่บุคลากรทุกคนก็มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักโดยไม่มีวันลาและวันหยุดราชการ จะต้องเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพส่วนตัว จนส่งผลกระทบต่อรายได้ที่สมควรได้รับ อีกทั้งในปัจจุบันเงินตอบแทนตำแหน่งก็ยังคงไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น บางครั้งยังต้องออกค่าใช้จ่ายในการการปฏิบัติหน้าที่กันเอง เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ฯลฯ อันอาจเป็นสาเหตุของการบั่นทอนกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้

เมื่อพิจารณาจากภารกิจความรับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความอดทน เสียสละ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จึงได้มีการหารือเรื่องเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเงินตอบแทนตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย

  • กำนัน 7,036 คน
  • ผู้ใหญ่บ้าน 67,673 คน
  • แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน
  • สารวัตรกำนัน 14,072 คน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 149,418 คน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 46,181 คน

ท้ายที่สุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเงินตอบแทนแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากได้ทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด แต่ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งถึงความเหมาะสมว่า เห็นสมควรให้กี่คน คนละกี่บาท จ่ายในรูปแบบใด เป็นระยะเวลากี่เดือน ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นกี่บาท เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้เสนอกลับมาให้ครม.พิจารณาอีกครั้ง

รัฐบาล นอกจากจะหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว  ยังช่วยเหลือดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการบรรจุข้าราชการพยาบาลจำนวน 45,684 ตำแหน่ง ( www.pmdu.go.th/goldcard/) การอนุมัติจ่ายค่าตอบเเทนเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  จนมาถึงเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น ซึ่งทำงานหนักและสำคัญ ย่อมสมควรจะได้รับการตอบแทนนี้ แทนคำขอบคุณเช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *