เปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่ยาว 890-270 วัน

ใจความสำคัญ

  • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ สามารถเดินทางเข้าพักในประเทศไทยได้ในระยะ 90 วัน จากนั้น สามารถขอต่ออายุได้สูงสุด 270 วัน แต่ทุกคนจะต้องตรวจคัดกรอง และเข้าสู่การกักตัว 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุขไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกำลังเตรียมนำเสนอรายละเอียดต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้ความเห็นชอบในวันที่ 28 กันยายน ศกนี้
  • เบื้องต้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาจำนวน 1,200 คนต่อเดือน จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศราว 1,000 ล้านบาท และจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปถึงเศรษฐกิจฐานราก มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจไทยได้มากขึ้น หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่เป็นรายได้หลักของประเทศต้องหยุดชะงักมานานหลายเดือน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็น 1 ในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักของประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของ GDP โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่นำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านล้านบาท แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศขาดรายได้ และได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน

แม้ช่วงที่ผ่านมา หลังจากควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้สำเร็จ รัฐบาลจะออกมาตรการมากระตุ้นให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เช่น โครงการเที่ยวปันสุข โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปทั่วประเทศ และมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่า หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น และไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 อาจจะมีแรงงานภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยตกงานสูงถึง 2.5 ล้านคน จากที่ในปัจจุบันมีแรงงานในส่วนนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านคน

แต่วิกฤตย่อมมาพร้อมกับโอกาสเสมอ เมื่อ The Global COVID-19 Index (GCI) ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้จัดอันดับให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุดของโลก อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้ใช้มาตรการอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศได้

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ต่างต้องการเดินทางมาพำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยในระยะยาว  รัฐบาลจึงเห็นควรให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการออกนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้เข้ามาท่องเที่ยวหรือพำนักระยาว แต่จะต้องทำอย่างไม่ประมาทและให้คนไทยเองมั่นใจกับมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist VISA (STV) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอ โดยเชื่อมั่นว่า มาตรการนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ของไทยได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับโลก ที่สำคัญ จะต้องได้รับความยินยอมจากคนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้ความเห็นชอบในวันที่ 28 กันยายน นี้

สำหรับนักท่องเที่ยวประเภท STV ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย

2. ยอมรับและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ)

3. มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พัก (ASQ) ภายในประเทศไทย รวมทั้งมีหลักฐานว่ามีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาทต่อคน

นอกจากคุณสมบัติในขั้นต้นแล้ว ก่อนจะเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่า STV นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ก่อนเดินทาง ต้องแสดงความจำนงต่อบริษัทตัวแทน ก่อนที่ ททท. จะแจ้งบริษัทเพื่อประสานนักท่องเที่ยว เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน จากนั้น ททท. จะส่งเอกสารให้กระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทย พิจารณาออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Confirmation of Entry – COE) ให้ผู้ขอรับวีซ่าในถิ่นพำนักต่อไป

2. หากได้รับการอนุมัติ COE กระทรวงการต่างประเทศ จะแจ้งไปยังสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวไปรับเอกสาร COE และวีซ่า STV พร้อมเอกสารยืนยันก่อนเดินทาง

3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย นักท่องเที่ยวทุกรายจะต้องผ่านการคัดกรองด้านสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข หากพบเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งไปรักษาทันที หากไม่พบเชื้อ จะเข้าสู่การกักตัว 14 วัน ในระหว่างกักตัว นักท่องเที่ยวสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ ซึ่งสินค้าที่จะให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อนี้จะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยด้วย

เมื่อครบการกักตัว 14 วัน นักท่องเที่ยวจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ โดยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวบนมือถือของตัวเอง เพื่อการติดตามตัวตลอดการเดินทาง

(ขั้นตอนการขอวีซ่า STV ขอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน และสามารถต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมสูงสุด 270 วัน โดยเที่ยวบินแรกคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนตุลาคมนี้ นำร่องประมาณ 100 คน  จำนวน 1-3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยได้อย่างรัดกุม 

ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 40 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศถึง 1.9 ล้านล้านบาท แต่สถานการณ์ในปัจจุบัน นับตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีเพียง 6.7 ล้านคน หดตัวถึง 66.15% ในส่วนของรายได้ก็ลดลงเหลือเพียง 3.3 แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 65.15% ซึ่งสาเหตุก็มาจากมาตรการการล็อกดาวน์และปิดประเทศ ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563

แต่หากเริ่มมาตรการในครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวน 1,200 คนต่อเดือน จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศราว 1,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือ ราว 12,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งความหวังเอาไว้ว่า จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกล เช่น ยุโรป ให้สามารถเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยได้ในไตรมาสที่ 4 และถ้าเกิดผลดี จะมีการขยายพื้นที่ และนักท่องเที่ยวในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น แต่การพิจารณาในแต่ละครั้ง รัฐบาลจะดำเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม พร้อมทั้งรับฟังความเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทุกครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *