NEW NORMAL มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จดทะเบียน-ตั้งวินใหม่ ไม่จำกัดเวลา

ใจความสำคัญ

  • รัฐบาลจะเปิดให้การขอตั้งวินใหม่และจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถทำได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ในยุคปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสที่จะประกอบอาชีพแก่ประชาชนตามนโยบาย จัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างของรัฐบาล

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างมีบทบาทสำคัญมากกับชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหา การจราจร ความจำเป็นในการเดินทางที่เร่งรีบ หรือผู้ที่อยู่อาศัยในจุดที่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนรองรับ โดยเฉพาะในยุคที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ยิ่งทำให้หลายคนไม่กล้าโดยสารรถสาธารณะ และหันมาใช้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งหลายคนเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อน้อยกว่า

ปัจจุบัน ในกรุงเทพมหานคร มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 5,343 วิน และมีจำนวนผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 89,292 ราย แต่ทว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น

จากผลสำรวจจากศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ระบุถึงเหตุผลที่ประชาชนนิยมใช้บริการ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

อันดับหนึ่ง ร้อยละ 41.7 เพื่อความรวดเร็ว

อันดับที่สอง ร้อยละ 32.7 เพื่อความสะดวกสบาย

อันดับที่สาม ร้อยละ 24.2 ไม่ต้องหาที่จอดรถ

และเมื่อทราบว่ารัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประชาชนผู้เคยใช้บริการจึงได้มีข้อเสนอแนะที่อยากให้ปรับปรุงการบริการ ดังนี้

ร้อยละ 25.6 ไม่ต้องการให้มีการเรียกเก็บค่าโดยสารมากเกินอัตรา

ร้อยละ 25.5 ไม่ต้องการให้ขับรถเร็วและผิดกฎจราจร

ร้อยละ 15.8 ต้องการให้ดูแลสภาพรถจักรยานยนต์/หมวกกันน็อกให้ดี

ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวก และปลอดภัยของประชาชนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานจัดระเบียบทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 11 กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกรุงเทพมหานคร

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ กำหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างต้องนำรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้ถูกต้องตามกฎหมายและห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างขนส่งผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด พร้อมกำหนดให้ใช้รูปแบบเสื้อวินตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดซึ่งจะต้องแสดงชื่อวิน บัตรประจำตัว และหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปล่อยเช่าเสื้อวิน นอกจากนี้ สถานที่ตั้งวินต้องอยู่ในจุดที่ไม่กีดขวางทางจราจร ทางเดินเท้า และมีป้ายราคาค่าโดยสารที่ชัดเจน

ตามประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดไว้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การกำหนดออัตราค่าโดยสาร

สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อแก้ปัญหาราคาค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน โดยมีการดำเนินการจัดระเบียบครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2561

จากความต้องการในการใช้บริการของประชาชนที่มากขึ้นตามการขยายตัวของเมือง และรองรับวิถีใหม่(New Normal) หลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งประชาชนใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงระบบขนส่งสาธารณะที่มีความแออัด และยังมีคนอีกจำนวนมากที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อสั่งอาหารและสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ที่ประสงค์จะทำอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันอีกจำนวนหนึ่ง กรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดรับคำขอจัดตั้งวินใหม่ และคำขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขยายโอกาสให้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ถือเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการดูแล

คุณภาพชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ควบคุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผิดกฎหมาย เช่น แอปพลิเคชั่นบริการขนส่ง Grab โดยขณะนี้ กรมการขนส่งทางบกยังอยู่ในระหว่างการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับแก้กฎกระทรวง ฯ และ พ.ร.บ. ขนส่ง ฯ เพื่อให้รองรับการให้บริการในลักษณะเดียวกับ Grab แต่จะต้องเข้ากับบริบทและกฎหมายไทย ไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียเปรียบ ทั้งหมดนี้ กระทรวงคมนาคมยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ การกำกับดูแลผู้ขับขี่ การขอใบขับขี่สาธารณะ และการกำหนดสถานที่ให้บริการ/สถานที่ตั้ง เป็นต้น6 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังพิจารณาการแก้กฎกระทรวงดังกล่าว รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงลดความเสี่ยงการก่ออาชญากรรมในพื้นที่

กรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หากท่านพบเห็นการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้าง การเรียกเก็บค่าโดยสารเกิน หรือพบเห็นการกระทำความผิดอื่น ๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งวินใหม่ และขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นการทั่วไป โดยไม่กำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ในเขตที่ตั้งวินนั้น ๆ หรือติดต่อได้ที่ www.dlt.go.th หรือ Call center 1584

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *