คะแนนเสียงสนับสนุนถึง 526 เสียง

จากจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 533 เสียง มีผู้งดออกเสียง 1 ราย และไม่ลงคะแนนเสียง 6 ราย