ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาดไทย เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว

ใจความสำคัญ

  • โครงการ Linkage Center ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นโครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนที่เก็บโดยส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการจากภาครัฐ โดยเพียงนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดติดตัวมาติดต่อราชการเพียงใบเดียวก็สามารถดำเนินการได้ทุกขั้นตอน แทนการใช้สำเนาเอกสาร
  • ระบบ Linkage Center ทำให้หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านตัวเลข 13 หลักในบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการบริการของภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 มีการใช้บริการระบบ Linkage Center ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 218 ประเภทธุรกรรม จาก 74 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองแล้ว จำนวน 267 หน่วยงาน

หลังจากโรคโควิด-19 ระบาดทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal ซึ่งมีทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความเสี่ยงในการติดเชื้อ ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ภาครัฐเองก็ได้ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับยุค New Normal ทั้งเพื่อลดการเดินทางของประชาชน ลดความแออัดในหน่วยราชการ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลของประชาชนที่อยู่ในระบบราชการให้มีการบูรณาการ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยยืนยันว่า ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐ โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วม และการทำงานเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศในยุค New Normal

มีโครงการสำคัญโครงการหนึ่ง ที่เป็นศูนย์กลางช่วยรองรับการทำงานของภาครัฐในยุค New Normal ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนโดยตรง คือ โครงการ Linkage Center ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Linkage Center คืออะไร

Linkage Center คือ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทำหน้าที่ เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับส่วนราชการ นับ 100 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการหน่วยงานของรัฐ ทั้งความรวดเร็ว และความถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองอีกด้วย

Linkage Center เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างไร อธิบายง่าย ๆ คือ จากเดิมที่ในอดีต การทำธุรกรรมจะต้องนำทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ หรือแม้กระทั่งใบหย่า และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไปเป็นหลักฐาน ปัจจุบัน เพียงแค่ถือบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียวก็สามารถติดต่อราชการได้ครบจบทุกขั้นตอน

โครงการ Linkage Center เริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาล คสช. ที่ริเริ่มให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพื่อยกระดับการบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

เมื่อเข้าสู่ยุครัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็มีการสานต่อโครงการนี้ โดยให้สำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลตามที่ส่วนราชการร้องขอ ขณะที่ส่วนราชการอื่น ๆ ก็ต้องจัดทำฐานข้อมูลของตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นข้อมูลหลักที่บ่งชี้ตัวคน และต้องปรับปรุงฐานข้อมูลอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของตนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดทำระบบตรวจสอบข้อมูลให้สอดรับกับมาตรฐานของสำนักทะเบียนกลาง เพื่อให้เชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติด้วย และเมื่อมีฐานข้อมูลกลางแล้ว ก็ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงระบบให้รองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อให้สามารถเรียกดูชุดข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลของราชการต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะทำให้สามารถลดการใช้สำเนาเอกสารลงได้เกือบจะทั้งหมด ต่อจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะยังคงเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการของภาครัฐ ให้ครอบคลุมทุกบริการของราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลอาชญากรรม ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิในสวัสดิการของรัฐต่าง ให้รวมเป็นฐานข้อมูลกลางที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด 

จากข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 พบว่า มีการใช้บริการระบบ Linkage Center ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 218 ประเภทธุรกรรม จาก 74 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกับสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองแล้ว จำนวน 267 หน่วยงาน

บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด บัตรเดียวครบจบทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ โครงการ Linkage Center ภายใต้กรมการปกครอง ได้รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งได้รางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Integrated Excellence จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ Digital Government Award 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

รางวัลที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า รัฐบาลได้มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการ Linkage Center ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐให้มีความคล่องตัว แม่นยำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ “รวมไทย สร้างชาติ” สร้างประเทศไทยที่แข็งแกร่งขึ้นบนพื้นฐานของดิจิทัล นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *