ผลงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในการช่วยเหลือประชาชน

คลิปแนะนำ, 25 พฤษภาคม 2563

ในอดีต ประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างคนมีรายได้สูงสุดกับรายได้ต่ำสุดมากถึง 10.3 เท่า และ 50% ของกลุ่มคนรายได้ต่ำเป็นกลุ่มเกษตรกร และคนไทย 3 ใน 4 กลับไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ในขณะที่ โฉนดที่ดิน 61% ของประเทศไทย เป็นกรรมสิทธิ์ของคนเพียงแค่ 10% เท่านั้น ต่อมา อัตราการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรและคนยากจนยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเกิดการกว้านซื้ออย่างไม่มีขีดจำกัด

ในปี 2544 พบปัญหาว่า เกษตรกรและคนยากจนมากกว่า 1 ล้านรายไม่มีที่ดินทำกิน ทั้งที่ประเทศไทยมีที่ดินรกร้างว่างเปล่ากว่า 48 ล้านไร่ จึงได้เกิดเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลในอดีตเร่งแก้ไขปัญหานี้มาตลอดเดือบ 20 ปี แต่ไม่มีรัฐบาลใดทำได้สำเร็จ จนกระทั่งปี 2554 มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) หรือ บจธ.ขึ้น แต่กลับไม่มีการตั้งกรรมการบริหาร จึงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้

ดังนั้น เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่ดินสำหรับเกษตรกรและคนยากจนให้ได้เป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินขึ้นเป็นครั้งแรก  เพื่อเร่งผลักดันให้ บจธ. สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เช่น การเจรจาซื้อที่ดิน และนำมาให้เกษตรกรเช่าซื้อในระยะยาว  โดยกำหนดให้แต่ละชุมชนตั้งเป็นสหกรณ์ ทุกคนมีสิทธิร่วมในการดูแล  พร้อมกันนี้ บจธ. ยังปล่อยสินเชื่อในการเช่าซื้อที่ดินทำกินด้วยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ผ่อนชำระได้นานถึง 30 ปี อันจะช่วยให้ที่ดินไม่ถูกขายเปลี่ยนมือ ป้องกันปัญหาที่ดินหลุดมือ เกษตรกรและคนยากจนมีที่ดินไว้ทำกินอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบประมาณ 690 ล้านบาท ให้กับ บจธ. ดำเนินการใน 5 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการนำร่องช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ไม่มีพื้นที่ทำกินใน 5 ชุมชน ได้แก่ บ้านไร่ดง บ้านแพะใต้ บ้านแม่อาว บ้านท่ากอมะม่วง ใน จ.ลำพูน และบ้านโป่ง จ. เชียงใหม่ จำนวน 448 จากเป้าหมาย 499 ครัวเรือน และจะช่วยเหลือจนครบในเดือนมิถุนายน 2563
  2. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ปัจจุบันได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรใน จ. ฉะเชิงเทรา และ จ. เพชรบุรี แล้วถึง 5 ชุมชน รวม 191 ครัวเรือน โดยจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563
  3. โครงการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก ปัจจุบันได้ช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจนทั่วประเทศไปแล้ว 1,002 ราย และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับความช่วยเหลืออีก 482 ราย
  4. โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินร่วมกับสถานบันการศึกษาใน 36 พื้นที่ ทำฐานข้อมูลที่ดินและเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเพื่อให้รัฐบาลได้เข้าช่วยเหลือต่อไป โดยโครงการสำรวจข้อมูลได้ทำเสร็จสิ้นแล้วตามวัตถุประสงค์
  5. โครงการศึกษาและสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรจากทั่วโลก ที่มีวัตถุประสงค์คล้าย บจธ. เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตลอด 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – กุมภาพันธ์ 2563) บจธ. ได้กระจายการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนให้มีสิทธิทำกินในที่ดินในรูปแบบโฉนดไปแล้วจำนวน 3,039 ราย รวมเนื้อที่จำนวนถึง 3,484 ไร่  หลังคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินชุดแรกหมดวาระลง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ได้มีที่ทำกินต่อไป

ธนาคารที่ดิน”  นับเป็นเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ได้มีที่ดินทำกิน และดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

 

 

25 พฤษภาคม 2563/ 167 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

16 มิถุนายน 2563/ 331 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 146 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

29 กันยายน 2563/ 80 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

23 พฤศจิกายน 2563/ 684 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

11 ตุลาคม 2563/ 78 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

22 เมษายน 2563/ 123 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

14 กันยายน 2563/ 57 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

30 ตุลาคม 2563/ 69 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

3 กันยายน 2563/ 1711 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที