มาตรการช่วยเหลือผู้จำนำทรัพย์ กับโรงรับจำนำของรัฐ

พร้อมรับมือโควิด-19, มาตรการช่วยเหลือประชาชน, 19 เมษายน 2563

ใจความสำคัญ

ประชาชนไม่ต้องกลัวทรัพย์หลุดจำนำ โรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศออกมาตรการยืดอายุตั๋วจำนำ และลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แล้ว

กลุ่มผู้จำนำเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากขาดรายได้ ทำให้ไม่สามารถส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนทรัพย์จำนำได้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรม “มีปัญหาปรึกษานายกฯ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้จำนำทั่วประเทศที่มีจำนวนหลายล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้จำนำในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้จำนำที่เดือดร้อน และเสริมจากมาตรการการช่วยเหลืออื่น ๆ ที่รัฐกำลังดำเนินการ

ณ วันนี้ โรงรับจำนำของรัฐจึงได้ออกมาตรการใหม่แล้ว ดังนี้

 1. สถานธนานุเคราะห์ ในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 39 แห่ง

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 : ขยายอายุตั๋วจำนำให้อีก 3 เดือน รวมระยะเวลาจำนำทั้งสิ้น 8 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับ 3 เดือนหลัง จำกัด 1 คน 1 สิทธิ  (ตั๋วจำนำ 1 ใบ) โดยมีวงเงินจำนำไม่เกิน 10,000 บาท และต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน –  30 พฤษภาคม 2563 : ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน สำหรับวงเงินจำนำไม่เกิน 15,000 บาท โดยจำกัด 1 คน 1 สิทธิต่อ 1 รอบตั๋วจำนำ

 1. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 แห่ง

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

  • ขยายอายุตั๋วจำนำให้อีก 3 เดือน รวมระยะเวลาจำนำทั้งสิ้น 8 เดือน
  • วงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 0.25 บาท เหลือร้อยละ 0.10 บาทต่อเดือน
  • วงเงินจำนำไม่เกิน 15,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 1 บาท เหลือร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน

–    สำหรับการจำนำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาช่วงก่อนเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 โดยผู้จำนำต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

  • วงเงินจำนำไม่เกิน 100,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 1.27 บาท เหลือร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน
 1. สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 258 แห่ง

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563

  • ขยายอายุตั๋วจำนำให้อีก 1 เดือน รวมระยะเวลาจำนำทั้งสิ้น 6 เดือน

–    สำหรับการจำนำระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.125 บาทต่อเดือน
  • เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. สถานธนานุเคราะห์ : https://www.pawn.co.th/home?lng=th&ld=1&fs=14
  1. สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร : http://www.pawnshop.bangkok.go.th/
  • คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อและที่สถานตั้งของสถานธนานุบาลทั่วกรุงเทพมหานคร http://pawnshop.bangkok.go.th/branchservice.html
  1. สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : http://www.lgp.go.th/

19 เมษายน 2563/ 235 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

23 มิถุนายน 2563/ 124 Views/ เวลาอ่าน 16 นาที

10 กรกฎาคม 2563/ 138 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

28 เมษายน 2563/ 180 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

1 กรกฎาคม 2563/ 187 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

22 เมษายน 2563/ 150 Views/ เวลาอ่าน 9 นาที

28 เมษายน 2563/ 174 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

28 เมษายน 2563/ 139 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

5 สิงหาคม 2563/ 72 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 69 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

สถานการณ์
โควิด-19