รัฐบาลให้ 600 บาท เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ

รัฐบาลมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ โดยโครงการนี้มีที่มาจากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ และองค์กรยูนิเซฟ ที่ชี้ชัดว่า การลงทุนในด้านพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ปฐมวัย ( ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ) ถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด โดยจะส่งผลเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมในระยะยาว เพราะเด็กที่ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีโภชนาการที่ดี จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล คสช. ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเริ่มดำเนินโครงการนี้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และต่อเนื่องมาจนรัฐบาลปัจจุบัน โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมถึงในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ปัจจุบัน มีเด็กไทยในครัวเรือนที่ยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน จำนวนมากกว่า 1.9 ล้านคน ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 600 บาททุกเดือน ติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทสัมภาษณ์อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในคลิปด้านล่างนี้

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์และรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อรับเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ที่

– ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)

– ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

และท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง ได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *