ประมวลภาพกิจกรรม

26 มีนาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐