การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐