ความมั่นคงทางน้ำของ EEC

ใจความสำคัญ

  • เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในกรอบวงเงิน 1,880 ล้านบาท ในระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567) เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำให้สามารถรองรับประชากร และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร และในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
  • ตามแผนงานระบุว่า การดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จะต้องแล้วเสร็จภายในปี 2567 เมื่อแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถเก็บกักน้ำต้นทุน ได้จำนวน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค และการอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ได้มากถึง 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมทั้งทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงอีกด้วย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลที่ตระหนักว่า พื้นที่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำเพิ่มมากขึ้น และอาจกลายเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะด้านอุปโภคบริโภค

“ในอนาคตจำเป็นจะต้องรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงความเสี่ยงขาดแคลนทางด้านการเกษตร” พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในการมอบนโยบายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ โดยย้ำว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลโครงการสำคัญ และการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

คาดการณ์ว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ำในปี 2580 เมื่อเทียบกับปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจาก 1,456 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 1,637 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 แต่ปัจจุบัน จังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งน้ำต้นทุนเพียง 1,510 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้น้ำเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดในอนาคตได้

เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทาน จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำไว้รองรับ EEC โดยดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการแรก ในกรอบวงเงิน 1,880 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2567) โดยกรมชลประทานจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อโครงการอ่างห้วยกรอกเคียนสำเร็จ ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้นที่สามารถเก็บกักน้ำต้นทุน ได้จำนวนถึง 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจ่ายปริมาณน้ำจำนวน 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และเพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหกรรม พื้นที่เขต EEC นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำดังกล่าวจะทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงอีกด้วย

ที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐได้จัดประชุมแล้วจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเพื่อให้ประชาชนผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตชลประทานได้มีส่วนร่วม ซึ่งในที่สุด ที่ประชุมได้เห็นชอบกับการก่อสร้างโครงการ ฯ ส่วนสำนักงาน EEC ได้ให้ความเห็นว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน มีความพร้อมทั้งในด้านของพื้นที่ เพราะตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด กรมชลประทานจึงสามารถขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีกำหนดให้แล้วเสร็จใน พ.ศ.2567 ทันต่อการเติบโตของ EEC