ไทยได้เลื่อนชั้น Ease of doing business เป็นอันดับที่ 21 ของโลก

ใจความสำคัญ

ประเด็นที่สามารถปรับปรุงลดขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพจนได้รับคะแนนสูงขึ้น ได้แก่

  • การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)
  • การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (Protecting Minority Investors)
  • การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการขอไฟฟ้า

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงาน “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies” โดยชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความก้าวหน้าสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกด้วยคะแนน 80.10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ได้ 78.45 คะแนน โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งดีขึ้นถึง 6 อันดับจากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เอื้อต่อธุรกิจและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล

รายงานความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ DOING BUSINESS 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies บอกอะไร?

ธนาคารโลกจัดทำรายงานนี้ขึ้นเพื่อสรุปผลจากการสำรวจการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงการเลิกกิจการในเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศต่าง ๆ จำนวน 190 ประเทศ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบ และพิจารณาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

วิธีการให้คะแนนในแต่ละประเด็นที่สำรวจ มีการกำหนดค่าเป้าหมายขึ้น แล้วประเมินผลโดยวัดว่าแต่ละประเทศมีระยะห่างจากเป้าหมายที่กำหนดมากเท่าใด (Distance to Frontier : DTF) เช่น การขออนุญาตก่อสร้างต้องได้รับใบอนุญาตภายใน 10 วัน หากประเทศใดทำได้ภายใน 10 วัน จะได้คะแนนเต็ม และจะได้คะแนนน้อยลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนวันที่เพิ่มขึ้น แต่ละประเด็นจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และแต่ละประเทศจะได้คะแนนลดหลั่นกันตามผลงานที่ทำได้ การวัดคะแนนนี้เรียกว่า Ease of Doing Business (EODB) Score

ประเทศไทยปฏิรูป DOING BUSINESS 2020 สำเร็จ โดยด้านที่ไทยได้รับอันดับและคะแนนสูงขึ้น ได้แก่

  1. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits)ที่มีการปรับอันดับขึ้นถึง 33 อันดับ จากอันดับที่ 67 (86 คะแนน) เป็นอันดับที่ 34 (77.30 คะแนน) อันเป็นผลจากการลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างจาก 19 ขั้นตอน เหลือ 14 ขั้นตอน และลดระยะเวลาดำเนินการลงจาก 118 วัน เหลือ 113 วัน
  2. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (Protecting Minority Investors) ที่มีการปรับอันดับขึ้นถึง 12 อันดับ จากอันดับที่ 15 (75 คะแนน) เป็นอันดับที่ 3 (86 คะแนน)
  3. จากการที่ได้รับในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจาก 8 คะแนน เป็น 9 คะแนน จากคะแนนเต็มอยู่ที่ 10 คะแนน

และสิ่งที่ประเทศไทยมีรักษาผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง คือ ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) ซึ่งไทยนั้นมีเพียง 2 ขั้นตอนในการขอใช้ไฟฟ้า การยกเลิกค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง รวมถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลง ซึ่งในเรื่องนี้ ไทยได้รับการจัดอันดับที่ 6 และได้คะแนนถึง 98.78 คะแนน อย่างไรก็ดี ไทยยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ การจดทะเบียนสินทรัพย์ การจัดการที่ดิน เป็นต้น

เป้าหมายต่อไปของประเทศไทย คือ การมุ่งไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืน (TOWARD SUSTAINABLE AND BETTER LIFE)

ขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำลังทำ คือ เตรียมความพร้อมสำหรับปีต่อไป โดยผลักดันในเรื่องสำคัญ ดังนี้

  • นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างเต็มรูป (ตามมติ ครม. 2 ต.ค. 2561)
  • ลดขั้นตอน (Procedure) ลดระยะเวลาในการให้บริการ (Time) ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ (Cost) ได้ทุกด้าน เพื่อให้คะแนน EODB ของประเทศสูงขึ้น

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎระเบียบตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อลดช่องว่างของมาตรฐานประเทศไทยกับมาตรฐานระดับสูงของโลก และเร่งปรับปรุงส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบรรยากาศในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีงานที่ดีขึ้นและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ที่จะทำให้ทั่วโลกเห็นความก้าวหน้าของประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานของธนาคารโลกฉบับเต็มออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *