สรุปสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ย้อนหลัง

30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดสรุปสถานการณ์โควิด-19 ย้อนหลัง

ข้อมูลย้อนหลัง ตุลาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง กันยายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง สิงหาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง กรกฎาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง มิถุนายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง พฤษภาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง เมษายน 2563