สรุปสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ<span style="white-space: nowrap;">โควิด-19</span> ย้อนหลัง

ดาวน์โหลดสรุปสถานการณ์โควิด-19 ย้อนหลัง

(ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF)

       

ข้อมูลย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2564

            

ข้อมูลย้อนหลัง มกราคม 2564

ข้อมูลย้อนหลัง ธันวาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง ตุลาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง กันยายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง สิงหาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง กรกฎาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง มิถุนายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง พฤษภาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง เมษายน 2563