สรุปสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ย้อนหลัง

30 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดสรุปสถานการณ์โควิด-19 ย้อนหลัง

      

ข้อมูลย้อนหลัง มกราคม 2564

ข้อมูลย้อนหลัง ธันวาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง ตุลาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง กันยายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง สิงหาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง กรกฎาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง มิถุนายน 2563

ข้อมูลย้อนหลัง พฤษภาคม 2563

ข้อมูลย้อนหลัง เมษายน 2563