ลงทุนพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน” เสี่ยงต่ำ ไม่ซับซ้อน ผู้สูงวัยได้โอกาสก่อน

ใจความสำคัญ

  • กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” แบบไร้ใบตราสาร วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
  • พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ มี 2 แบบ คือ ระยะเวลาการถือพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ยร้อยละ 40 และร้อยละ 3.00 ต่อปี เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยสัปดาห์แรกจะให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปก่อน จากนั้นจึงจะเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

หนึ่งในรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างเงินให้งอกเงยโดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงสูง คือ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงทุนได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะมีรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อนเหมือนการลงทุนแบบอื่น ถือเป็นการออมเงินของผู้ที่ต้องการความแน่นอน เพราะออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลนั่นเอง

“พันธบัตรรัฐบาล” หรือ ตราสารหนี้รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้ชื่อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ครั้งนี้ ออกโดยกระทรวงการคลังสำหรับช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการออกพันธบัตรครั้งนี้เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ไม่ต้องมีเอกสารประกอบเหมือนใบหุ้นหรือสลากออมสิน

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ขึ้นมาระดมทุนเพื่อนำเงินมาช่วยในการบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่สนใจลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่ำ โดยตั้งวงเงินรวมไว้ไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท

สาเหตุที่รัฐบาลเห็นชอบให้มีการออกพันธบัตรดังกล่าว เพราะต้องการสนับสนุนการลงทุนอย่างปลอดภัยของประชาชนรายย่อย อีกทั้งยังเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ และตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น เนื่องจากรัฐบาลรับประกัน เพียงแต่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น

ผลตอบแทนของพันธบัตรรุ่นพิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ปี 2563 จะคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ซึ่งหมายถึงระยะเวลาของการถือพันธบัตร เมื่อครบแล้วสามารถรับเงินคืนได้ทั้งหมด เปรียบเทียบง่าย ๆ กับการฝากประจำกับธนาคาร แต่จะมีดอกเบี้ยที่ดีกว่า ดังนี้

  1. พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี

ปีที่ 1       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปีที่ 2 – 3  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี

ปีที่ 4       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 5       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

  1. พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี

ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 9       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่ 10     อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี

 ทั้งนี้ จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม–10 มิถุนายน 2563 โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ แบ่งการจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563) จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขั้นต่ำหน่วยละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนต่อธนาคาร

สัปดาห์ที่ 2  (วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563) จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อย ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนต่อธนาคาร

และสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 28 พฤษภาคม- 10 มิถุนายน 2563) เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร (อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร) ขั้นต่ำหน่วยละ 1,000 บาท สามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน

ส่วนการจ่ายดอกเบี้ย จะจ่ายให้ปีละ 2 งวด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน และวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็นการลงทุนที่ปลอดความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ด้วยการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร สามารถเลือกชำระเงินได้ทาง Krungthai NEXT และยังปลอดความเสี่ยงจากการลงทุน ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังผันผวน

ท่านที่สนใจลงทุนในพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน” สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *