ลงทุนพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน” เสี่ยงต่ำ ไม่ซับซ้อน ผู้สูงวัยได้โอกาสก่อน

พร้อมรับมือโควิด-19, ฯลฯ, 15 พฤษภาคม 2563

ใจความสำคัญ

  • กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” แบบไร้ใบตราสาร วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
  • พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้ มี 2 แบบ คือ ระยะเวลาการถือพันธบัตร 5 ปี และ10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ยร้อยละ 40 และร้อยละ 3.00 ต่อปี เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยสัปดาห์แรกจะให้สิทธิ์กับกลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปก่อน จากนั้นจึงจะเปิดขายให้กับประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

หนึ่งในรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างเงินให้งอกเงยโดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงสูง คือ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมลงทุนได้โดยไม่ยุ่งยาก เพราะมีรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อนเหมือนการลงทุนแบบอื่น ถือเป็นการออมเงินของผู้ที่ต้องการความแน่นอน เพราะออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลนั่นเอง

“พันธบัตรรัฐบาล” หรือ ตราสารหนี้รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้ชื่อ พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ครั้งนี้ ออกโดยกระทรวงการคลังสำหรับช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการออกพันธบัตรครั้งนี้เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) ไม่ต้องมีเอกสารประกอบเหมือนใบหุ้นหรือสลากออมสิน

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ขึ้นมาระดมทุนเพื่อนำเงินมาช่วยในการบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่สนใจลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่ำ โดยตั้งวงเงินรวมไว้ไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท

สาเหตุที่รัฐบาลเห็นชอบให้มีการออกพันธบัตรดังกล่าว เพราะต้องการสนับสนุนการลงทุนอย่างปลอดภัยของประชาชนรายย่อย อีกทั้งยังเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ และตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น เนื่องจากรัฐบาลรับประกัน เพียงแต่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น

ผลตอบแทนของพันธบัตรรุ่นพิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ปี 2563 จะคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี และ รุ่นอายุ 10 ปี ซึ่งหมายถึงระยะเวลาของการถือพันธบัตร เมื่อครบแล้วสามารถรับเงินคืนได้ทั้งหมด เปรียบเทียบง่าย ๆ กับการฝากประจำกับธนาคาร แต่จะมีดอกเบี้ยที่ดีกว่า ดังนี้

  1. พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี

ปีที่ 1       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปีที่ 2 – 3  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี

ปีที่ 4       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 5       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

  1. พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี

ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 9       อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่ 10     อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี

 ทั้งนี้ จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ แบ่งการจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 14-20 พ.ค. 2563) จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขั้นต่ำหน่วยละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนต่อธนาคาร

สัปดาห์ที่ 2  (วันที่ 21-27 พ.ค. 2563) จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อย ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนต่อธนาคาร

และสัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 28 พ.ค.- 10 มิ.ย. 2563)   เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร (อาทิ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร) ขั้นต่ำหน่วยละ 1,000 บาท สามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน

ส่วนการจ่ายดอกเบี้ย จะจ่ายให้ปีละ 2 งวด ในวันที่ 14 พฤศจิกายน และวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็นการลงทุนที่ปลอดความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ด้วยการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร สามารถเลือกชำระเงินได้ทาง Krungthai NEXT และยังปลอดความเสี่ยงจากการลงทุน ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังผันผวน

ท่านที่สนใจลงทุนในพันธบัตร “เราไม่ทิ้งกัน” สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

15 พฤษภาคม 2563/ 153 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

1 สิงหาคม 2563/ 68 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

18 มิถุนายน 2563/ 74 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

30 มิถุนายน 2563/ 247 Views/ เวลาอ่าน 7 นาที

1 กรกฎาคม 2563/ 187 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

17 กรกฎาคม 2563/ 79 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

16 มิถุนายน 2563/ 332 Views/ เวลาอ่าน 8 นาที

12 มิถุนายน 2563/ 80 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

10 กรกฎาคม 2563/ 138 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

13 มิถุนายน 2563/ 63 Views/ เวลาอ่าน 5 นาที

สถานการณ์
โควิด-19