BCG คืออะไร ทำไมจึงเป็นวาระแห่งชาติ

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ Bio-Circular-Green Economy เป็นวาระแห่งชาติ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งทำงานร่วมกัน โดยมุ่งบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของการผลิตในแต่ละสาขา เพื่อสร้างคุณค่าจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

โมเดล BCG ประกอบด้วยเศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่

B = เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็งด้านทรัพยากรชีวภาพหรือผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีธาตุอาหารสูง เป็นต้น

C = เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการนำทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในขั้นแรกไปแล้ว มาแปรรูปในกระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเป็นการสร้างมูลค่าให้ขยะ และมุ่งไปที่ ZERO WASTE หรือการลดปริมาณขยะจากภาคการผลิตให้เป็นศูนย์ เช่น การใช้นวัตกรรมนำขยะพลาสติกบางประเภทมาผลิตใหม่โดยไม่ลดคุณภาพลง และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดคุณค่าแทนการเผาทิ้ง เป็นต้น

G = เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เอมไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อการฟอกกระดาษ การใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี เป็นต้น

หนึ่งในเรื่องที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งทำงาน คือ การสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทยดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรทางชีวภาพที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ทั้ง 6 ภาคของไทยมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก BCG Model ให้มากที่สุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. จึงได้ดำเนินงานวิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปรับกระบวนการผลิตและกระบวนคิดของผู้ประกอบการตาม BCG Model โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน รับชมผลงานการวิจัยของ วว. เพื่อขับเคลื่อน BCG Model ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ได้ทางคลิปนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *