“บ้านก้อ” โมเดลลดเผาป่าแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ชาวบ้านอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

คลิปแนะนำ, สิ่งแวดล้อม, 30 ตุลาคม 2563

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง เพราะก่อปัญหาความเดือดร้อนเป็นวงกว้างกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชนทั้งประเทศ

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) จึงได้พยายามเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เข้ากับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพราะพบว่าการเผาป่า โดยเฉพาะในเขตป่าอุทยานแห่งชาติเป็นสาเหตุสำคัญลำดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะในหลายจังหวัดภาคเหนือ

ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แก้กฎหมายอุทยานฯ เมื่อปี 2562 เพื่อให้คนสามารถทำมาหากินอยู่ในป่าได้ โดยให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน และได้มีการเชิญหลายหน่วยงานโดยเฉพาะภาควิชาการ มาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละพื้นที่ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหา

ดั่งเช่นในกรณีของพื้นที่บ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่ง สบนร.ได้ร่วมมือกับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านเรื่องของการเผาและการดูแลรักษาป่า ให้ทุกคนมีความตระหนักถึงอันตรายของฝุ่น PM 2.5 นำมาซึ่งความพร้อมใจร่วมมือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในที่สุด

30 ตุลาคม 2563/ 152 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

28 ธันวาคม 2563/ 283 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

3 กันยายน 2563/ 1841 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

19 พฤศจิกายน 2563/ 134 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

19 พฤษภาคม 2563/ 884 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

14 กันยายน 2563/ 99 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

25 สิงหาคม 2563/ 184 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

22 เมษายน 2563/ 348 Views/ เวลาอ่าน 1 นาที

11 ตุลาคม 2563/ 142 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

14 พฤษภาคม 2563/ 270 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที