อาเซียนผนึกกำลัง สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

พร้อมรับมือโควิด-19, เรื่องน่ารู้, 19 เมษายน 2563

ใจความสำคัญ

  • พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอ 10 ชาติอาเซียน ตั้งกองทุนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข ทั้งการจัดหา ยา อาหาร รวมทั้งอุปกรณ์จำเป็นให้มีใช้อย่างเพียงพอในยามฉุกเฉิน รวมทั้งขอความร่วมมือให้รักษาความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
  • นายกรัฐมนตรีเสนอให้อาเซียนตั้ง “กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19” และได้มอบชุดตรวจชนิด RT-PCR  ให้กับทุกชาติสมาชิกอาเซียนจำนวนประเทศละ 10,000 ชุด  ซึ่งชุดตรวจนี้ผลิตขึ้นโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์  ที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 120,000 รายไปแล้ว ในแถบภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แม้จะยังไม่ได้รับผลกระทบหนักเท่าภูมิภาคอื่น ทั้งทวีปอเมริกาและยุโรป แต่ก็มีผู้ติดเชื้อรวมกันมากกว่าหนึ่งหมื่นคน และเสียชีวิตรวมกัน 931 ราย1

การประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมผู้นำอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาเซียนโดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่าประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มีประสบการณ์รับมือกับไวรัสตั้งแต่การระบาดในระยะแรก ๆ จนถึงวันนี้ที่อาเซียนและประเทศภาคีของอาเซียนต่างเห็นพ้องที่จะผนึกกำลังกันต่อสู้ และก้าวข้ามผ่านปัญหาวิกฤติไวรัสโควิด-19 ไปได้ด้วยกัน

อาเซียนเองได้ฝ่าฟันทั้งวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 และ สึนามิปี 2547 ไปด้วยกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงทราบดีว่าวิกฤติต่าง ๆ จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศ เพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกัน ไม่สามารถเอาตัวรอดได้เพียงประเทศเดียวได้ เพราะหากเพื่อนบ้านเราอ่อนแอ ความมั่นคงของเราย่อมถูกกระทบไปด้วย

และเพื่อเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของอาเซียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจชนิด RT-PCR  ให้กับทุกชาติสมาชิกอาเซียนจำนวนประเทศละ 10,000 ชุด  ซึ่งชุดตรวจนี้ผลิตขึ้นโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์  จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท ที่โดยเกิดจากพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำรัส ดังกล่าวไว้ในเรื่องสุขภาพของประชาชน ด้วยทรงเห็นว่า ‘คน’ ปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน จึงทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้จึงได้แผ่ประโยชน์ไปถึงยังผู้ที่เจ็บป่วยไม่เฉพาะที่ไทย แต่ยังเผยแพร่ทั่วทั้งอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด มีแผนที่จะส่งมอบชุดตรวจชนิด RT-PCRให้กับรัฐบาลภายในเดือนเมษายน 2563 จำนวน 100,000 ชุด และถ้ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ก็จะผลิตให้ได้ 1,000,000 ชุดภายใน 6 เดือน

นอกจากข้อริเริ่มที่เป็นรูปธรรมข้างต้น ในที่ประชุมสุดยอดฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล่าถึงสถานการณ์ และมาตรการต่างๆในประเทศไทย ทั้งการตั้งหน่วยงานขึ้นมารับมือ โดยนายกฯ สั่งการด้วยตัวเอง  พร้อมเสนอให้อาเซียนตั้ง“กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19” ขึ้นมา เพื่อจัดหาชุดตรวจและอุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้มีใช้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยทำเป็นคลังสำรอง อาหาร ยา อุปกรณ์ที่จำเป็นประจำภูมิภาค ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตลอดจนร่วมมือทางการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนหรือยาต้านไวรัสด้วย

ที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ยกให้เป็นตัวอย่างในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้

บรรดาผู้นำทุกชาติในอาเซียนต่างเห็นพ้องที่จะยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล Social Distancing พร้อมกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแผนฟื้นฟูหลังการระบาด อาทิมาตรการเคลื่อนย้ายของประชากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรักษาตลาดการค้า สร้างความเข้มแข็งให้ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ไวรัสโควิด-19 กำลังก่อวิกฤติทั้งต่อชีวิต ร่างกาย รวมทั้งเศรษฐกิจไปทั่วทั้งโลก เอเชีย ยุโรป อเมริกา ต่างเดือดร้อน ฉะนั้นชาติเล็กๆในอาเซียน จึงต้องผนึกกำลังกันให้เข้มแข็ง โดยการร่วมมือกันในทุกระดับ เพื่อให้ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้ด้วยกัน


อ้างอิง 

1 https://www.aseanbriefing.com/news/coronavirus-asia-asean-live-updates-by-country/

19 เมษายน 2563/ 97 Views/ เวลาอ่าน 4 นาที

ส่งข้อคิดเห็น/คำถาม/ข้อเสนอแนะให้ สบนร.

เรื่องที่ควรอ่านต่อ

1 สิงหาคม 2563/ 29 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

17 พฤษภาคม 2563/ 118 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

9 พฤษภาคม 2563/ 90 Views/ เวลาอ่าน 6 นาที

4 มิถุนายน 2563/ 39 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

5 มิถุนายน 2563/ 508 Views/ เวลาอ่าน 10 นาที

28 เมษายน 2563/ 486 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

22 มิถุนายน 2563/ 37 Views/ เวลาอ่าน 2 นาที

28 เมษายน 2563/ 103 Views/ เวลาอ่าน 3 นาที

22 เมษายน 2563/ 111 Views/ เวลาอ่าน 9 นาที

สถานการณ์
โควิด-19